Základné informácie o regulácii

Regulácia
Lehota na podanie písomnej námietky proti opatreniu o blokovaní
Citácia
Ak dohliadaná osoba s opatrením o blokovaní nesúhlasí, môže proti nemu do piatich pracovných dní odo dňa jeho doručenia podať orgánu dohľadu písomnú námietku, ktorá musí byť odôvodnená. Včas podaná námietka má odkladný účinok.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 11, odsek 6
Predmet regulácie Predbežné opatrenie o blokovaní (Paragraf 11, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Dohliadaná osoba
Súvisiace subjekty Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d742dfe7d0f344b62e7378f