Základné informácie o regulácii

Regulácia
Spôsoby a formy výkonu dohľadu
Citácia
Dohľad sa vykonáva získavaním, spracúvaním a vyhodnocovaním informácií a podkladov o činnosti osoby, ktorej všeobecný predpis o ochrane spotrebiteľa alebo osobitné predpisy ukladajú povinnosť (ďalej len „dohliadaná osoba“).
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 3, odsek 2
Predmet regulácie Výkon dohľadu (Paragraf 3, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74220d58cfd011d444c999