Základné informácie o regulácii

Regulácia
Spoločné ustanovenia
Citácia
(1) Na konanie o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, o uložení poriadkovej pokuty podľa § 30 a na konanie o uložení pokuty za iný správny delikt podľa § 31 sa vzťahuje správny poriadok.
(2) Na konanie ministerstva hospodárstva o zápise do zoznamu sa vzťahuje správny poriadok, ak § 29 neustanovuje inak.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 32, odseky 1 a 2
Predmet regulácie Spoločné ustanovenia (Paragraf 32, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky subjekty
Súvisiace subjekty Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74e10de9daea72862659c2