Základné informácie o regulácii

Regulácia
Trvajúce porušovanie povinností – všeobecné vymedzenie
Citácia
Trvajúcim porušením povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa je vyvolanie protiprávneho stavu a udržiavanie protiprávneho stavu alebo len udržiavanie protiprávneho stavu; pokračovanie v udržiavaní protiprávneho stavu po začatí konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa sa považuje za nový skutok.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 18, odsek 1
Predmet regulácie Trvajúce porušovanie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa (Paragraf 18, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c0764d3035917b94ce6e