Základné informácie o regulácii

Regulácia
Všeobecné zásady rozhodovania orgánu dohľadu o výške poriadkovej pokuty
Citácia
Orgán dohľadu pri rozhodovaní o výške poriadkovej pokuty prihliada najmä na závažnosť, rozsah, následky, čas trvania protiprávneho konania, na opakované porušenie povinnosti alebo na porušenie viacerých povinností.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 30, odsek 3
Predmet regulácie Poriadková pokuta (Paragraf 30, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74de61e9daea826d2659b2