Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obsahové náležitosti opatrenia o blokovaní
Citácia
Opatrenie o blokovaní obsahuje
a) označenie orgánu dohľadu, ktorý ho vydal,
b) identifikačné údaje dohliadanej osoby, ktorej sa opatrenie o blokovaní ukladá, v rozsahu meno, priezvisko, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, ak ide o právnickú osobu; to neplatí, ak dohliadaná osoba, ktorá prevádzkuje online rozhranie alebo v mene ktorej sa prevádzkuje online rozhranie, nie je možné zistiť,
c) označenie online rozhrania, na ktoré sa opatrenie o blokovaní vzťahuje,
d) vymedzenie druhu a rozsahu povinnosti podľa odseku 2, ktorá sa dohliadanej osobe ukladá; ak orgán dohľadu ukladá opatrenie podľa odseku 2 písm. c), obsahuje opatrenie o blokovaní tiež presné znenie textu upozornenia pre spotrebiteľov, ktoré je dohliadaná osoba povinná uverejniť na online rozhraní,
e) lehotu, v ktorej je dohliadaná osoba povinná opatrenie vykonať,
f) dobu trvania, ak pri vydaní opatrenia o blokovaní je možné túto dobu určiť,
g) odôvodnenie potreby uloženia opatrenia o blokovaní,
h) poučenie o možnosti podať námietku podľa odseku 6.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 11, odsek 4
Predmet regulácie Predbežné opatrenie o blokovaní (Paragraf 11, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Spotrebiteľ
Právnická osoba
Fyzická osoba podnikateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d742db57d0f3478fee7378d