Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obsahové náležitosti žiadosti o zápis do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
Citácia
Žiadosť o zápis do zoznamu obsahuje
a) názov a sídlo spotrebiteľského združenia,
b) identifikačné číslo organizácie, ak bolo spotrebiteľskému združeniu pridelené,
c) meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo všetkých členov štatutárneho orgánu spotrebiteľského združenia, ak tieto údaje nie sú zverejnené vo verejnom registri.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 29, odsek 4
Predmet regulácie Vonkajšie výstrahy (Paragraf 29, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Spotrebiteľské združenie
Štatutárny orgán spotrebiteľského združenia
Člen štatutárneho orgánu spotrebiteľského združenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c8bf4d30350fb794ce98