Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právo orgánu dohľadu vstupovať do priestorov, dopravných prostriedkov, stavieb a na pozemky, ktoré dohliadaná osoba využíva na výkon podnikania
Citácia
Orgán dohľadu je oprávnený pri výkone dohľadu na mieste vstupovať do priestorov, dopravných prostriedkov, stavieb a na pozemky, ktoré dohliadaná osoba využíva na výkon podnikateľskej činnosti alebo v súvislosti s ňou; nedotknuteľnosť obydlia tým nie je dotknutá.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 7, odsek 1
Predmet regulácie Vstup do priestorov, dopravných prostriedkov, stavieb a na pozemky dohliadanej osoby (Paragraf 7, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Súvisiace subjekty Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d7426ee58cfd059b244c9b3