Základné informácie o regulácii

Regulácia
Prílohy k žiadosti o zápis podľa § 29 ods. 4 tohto zákona
Citácia
Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 sú
a) stanovy alebo obdobný dokument spotrebiteľského združenia, ak nie je zverejnený vo verejnom registri,
b) výročné správy alebo iné informácie a doklady o aktivitách spotrebiteľského združenia, ktoré preukazujú splnenie podmienky podľa odseku 3 písm. a),
c) čestné vyhlásenie o nezávislosti a neziskovom charaktere spotrebiteľského združenia, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 3 písm. b),
d) čestné vyhlásenie spotrebiteľského združenia, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 3 písm. c),
e) zoznam členov, ktorý obsahuje
1. ak ide o spotrebiteľské združenie, ktoré združuje najmenej 2500 spotrebiteľov, meno, priezvisko, číslo preukazu člena spotrebiteľského združenia a podpis každého člena spotrebiteľského združenia, alebo
2. ak ide o spotrebiteľské združenie, ktoré združuje najmenej tri spotrebiteľské združenia, názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, stanovy alebo obdobný dokument, ak nie je zverejnený vo verejnom registri, každého člena.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 29, odsek 5
Predmet regulácie Vonkajšie výstrahy (Paragraf 29, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Spotrebiteľské združenie
Súvisiace subjekty Spotrebiteľ
Člen spotrebiteľského združenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c8ed4d3035426f94ce99