Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právo požadovať odstránenie alebo zmenu obsahu uverejnenom prostredníctvom online rozhrania
Citácia
Ak v dôsledku porušovania povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa dochádza k poškodzovaniu kolektívnych záujmov spotrebiteľov alebo ak hrozí riziko vzniku závažnej ujmy na kolektívnych záujmoch spotrebiteľov, je orgán dohľadu oprávnený písomne vyzvať dohliadanú osobu, ktorá prevádzkuje alebo v mene ktorej sa prevádzkuje online rozhranie, aby v lehote určenej orgánom dohľadu odstránila obsah alebo zmenila obsah uverejnený na online rozhraní, obmedzila alebo zamedzila prístup spotrebiteľov k online rozhraniu, prístup k niektorým funkciám alebo ku všetkým funkciám alebo k službám online rozhrania alebo uverejnila upozornenie pre spotrebiteľov pristupujúcich k online rozhraniu. Ak dohliadanú osobu, ktorá prevádzkuje online rozhranie alebo v mene ktorej sa prevádzkuje online rozhranie, nie je možné zistiť, orgán dohľadu uverejní výzvu podľa predchádzajúcej vety na svojom webovom sídle počas piatich dní; posledný deň lehoty sa považuje za deň doručenia výzvy.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 11, odsek 1
Predmet regulácie Predbežné opatrenie o blokovaní (Paragraf 11, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Subkategória regulácie Oprávnenie
Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Povinnosť Orgán dohľadu
Súvisiace subjekty Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d742d357d0f341bbae7378a