Základné informácie o regulácii

Regulácia
Posudzovanie zodpovednosti za porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa
Citácia
Zodpovednosť za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa sa posudzuje a sankcia sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď k porušeniu povinnosti došlo. Ak v čase medzi porušením povinnosti a vydaním rozhodnutia o sankcii za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa nadobudnú účinnosť viaceré zákony, zodpovednosť za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa sa posudzuje a sankcia sa ukladá podľa zákona, ktorý je pre dohliadanú osobu priaznivejší.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 16
Predmet regulácie Posudzovanie zodpovednosti za porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa (Paragraf 16, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74bfc24d3035e8b494ce69