§13 - Dobrovoľné opatrenie

Dobrovoľné opatrenie
Minimálne obsahové náležitosti písomného vyhlásenia podľa § 13 ods. 1 tohto zákona
Dôvody prijatia dobrovoľného opatrenia a jeho doručovanie orgánu dohľadu
Čestné vyhlásenie osoby podľa § 13, ods. 2, písm. e) tohto zákona
Postup orgánu dohľadu a základné zásady pri hodnotení dobrovoľného opatrenia
Výhrady orgánu dohľadu k úplnosti, spôsobu alebo rozsahu splnenia požiadaviek v zmysle § 13 ods. 5 tohto zákona
Lehota na oznámenie výsledku posúdenia v zmysle § 13 ods. 5 tohto zákona
Povinnosť splniť dobrovoľné opatrenie podľa § 13 ods. 7 tohto zákona a povinnosť preukázať toto splnenie
Postup orgánu dohľadu v prípadoch, kedy dobrovoľné opatrenie nespĺňa požiadavky podľa § 13 ods. 5 tohto zákona
Výnimka z povinnosti prihliadať na opakované vyhlásenia podľa § 13, odseku 1 tohto zákona v tej istej veci
Predĺženie lehoty stanovenej v § 13, odsekoch 6 a 7 tohto zákona
Zverejňovanie informácií o dobrovoľnom opatrení na webovom sídle orgánu dohľadu
Obsahové náležitosti informácií, poskytovaných podľa § 13 ods. 12 tohto zákona
Pôsobnosť niektorých ustanovení Správneho poriadku v súvislosti s dobrovoľným opatrením