§22 - Lehota na začatie konanie o uložení sankcie za správny delikt v oblasti ochrany spotrebiteľa a lehota na uloženie sankcie

Subjektívne a objektívne lehoty na uloženie sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Plynutie lehoty na uloženie sankcie podľa § 22, ods. 1 tohto zákona pri trvajúcom porušovaní povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa