Cezhraničná spolupráca pri výkone dohľadu

§28 - Jednotný úrad pre spoluprácu a príslušné orgány

Jednotný úrad pre spoluprácu
Úlohy orgánu dohľadu v súvislosti s plnením úloh pri cezhraničnej spolupráci
Zodpovednosť za náklady a straty, ktoré vznikli členskému štátu dožiadaného orgánu
Spolupráca Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a orgánov dohľadu
Poskytovanie informácií potrebných na plnenie úloh podľa § 28, ods. 1 tohto zákona
Súčinnosť iných orgánov verejnej moci s orgánmi dohľadu

§29 - Vonkajšie výstrahy

Subjekty oprávnené zasielať vonkajšie výstrahy pri podozrení z porušovania povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Zverejňovanie a aktualizácia zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
Podmienky zápisu spotrebiteľského združenia do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
Obsahové náležitosti žiadosti o zápis do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
Prílohy k žiadosti o zápis podľa § 29 ods. 4 tohto zákona
Vydanie rozhodnutia o zápise do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
Dôvody zamietnutia žiadosti o zápis podľa § 29 ods. 3 tohto zákona
Oznamovacia povinnosť v súvislosti so zmenou údajov podľa § 29, ods. 4 tohto zákona
Vyčiarknutie zo zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
Žiadosť o zachovanie zápisu v zozname osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
Doručovanie rozhodnutia o vyčiarknutí zo zoznamu v zmysle § 29, ods. 9 písm. b) až e), g) a h) tohto zákona
Oprava nesprávnych, neaktuálnych alebo nepresných informácií uvedených vo vonkajšej výstrahe