Konanie o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa

§17 - Spoločné konanie

Podmienky spoločného konania
Podmienky spoločného konania pre viaceré dohliadané osoby a vylúčenie veci dohliadanej osoby na samostatné konanie

§18 - Trvajúce porušovanie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa

Trvajúce porušovanie povinností – všeobecné vymedzenie
Základné zásady hodnotenia trvajúceho porušovania povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa

§19 - Obsahové náležitosti oznámenia o začatí konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa

Obsahové náležitosti oznámenia o začatí konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa

§20 - Sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa

Druhy sankčných opatrení za porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa
Formy uloženia sankcie podľa § 20, ods. 1 tohto zákona
Základné zásady rozhodovania o uložení príslušného sankčného opatrenia
Neprípustnosť mimoriadneho zníženia sankcie pod zákonom stanovenú dolnú hranicu sadzby pokuty
Zásady ukladania úhrnných pokút za viaceré správne delikty v oblasti ochrany spotrebiteľa
Posudzovanie a súvisiace obmedzenia pri určovaní najvyššej prípustnej sadzby pokuty

§21 - Podmienky zníženia pokuty za porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa

Podmienky zníženia sadzby pokuty stanovenej za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Primerané použitie ustanovenia § 13, ods. 2 na oznámenie dohliadanej osoby v zmysle § 21, ods. 1 tohto zákona

§22 - Lehota na začatie konanie o uložení sankcie za správny delikt v oblasti ochrany spotrebiteľa a lehota na uloženie sankcie

Subjektívne a objektívne lehoty na uloženie sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Plynutie lehoty na uloženie sankcie podľa § 22, ods. 1 tohto zákona pri trvajúcom porušovaní povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa

§23 - Obsahové náležitosti výroku rozhodnutia, ktorým orgán dohľadu rozhodol o zodpovednosti dohliadanej osoby a o uložení sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa

Obsahové náležitosti výroku rozhodnutia, ktorým orgán dohľadu rozhodol o zodpovednosti dohliadanej osoby a o uložení sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa

§24 - Podmienky uloženia zákazu predaja, poskytovania produktov alebo obsahu

Maximálna doba uloženia sankcie podľa § 20 ods. 1 písm. b) tohto zákona
Započítanie času zákazu predaja alebo poskytovania produktov alebo elektronického obsahu spotrebiteľom
Upustenie od výkonu zvyšku zákazu predaja, poskytovania produktov alebo elektronického obsahu

§25 - Doplňujúce ustanovenia k ukladaniu sankcií

Ciele ukladania sankcií podľa § 20, ods. 1, písm. c) alebo písm. d) tohto zákona
Určenie lehoty na splnenie uložených povinností
Podanie žiadosti o výkon blokovania ak dohliadaná osoba dobrovoľne nesplní uložené povinnosti
Zabezpečenie registrácie domény najvyššej úrovne pre orgán dohľadu

§26 - Zásada zákazu reformatio in peius

Zásada zákazu reformatio in peius

§27 - Zverejňovanie rozhodnutí

Zverejňovanie právoplatných rozhodnutí na webovom sídle orgánu dohľadu
Doba zverejnenia právoplatných rozhodnutí podľa § 27, ods. 1 tohto zákona
Zásada ochrany osobných údajov spotrebiteľov a iných fyzických osôb pri zverejňovaní rozhodnutí