§28 - Jednotný úrad pre spoluprácu a príslušné orgány

Jednotný úrad pre spoluprácu
Úlohy orgánu dohľadu v súvislosti s plnením úloh pri cezhraničnej spolupráci
Zodpovednosť za náklady a straty, ktoré vznikli členskému štátu dožiadaného orgánu
Spolupráca Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a orgánov dohľadu
Poskytovanie informácií potrebných na plnenie úloh podľa § 28, ods. 1 tohto zákona
Súčinnosť iných orgánov verejnej moci s orgánmi dohľadu