§11 - Predbežné opatrenie o blokovaní

Právo požadovať odstránenie alebo zmenu obsahu uverejnenom prostredníctvom online rozhrania
Predbežné opatrenie o blokovaní
Paralelné ukladanie opatrení podľa § 11, ods. 2, písm. c) spolu s iným opatrením o blokovaní podľa § 11, ods. 2 písm. a) alebo písm. b) tohto zákona
Obsahové náležitosti opatrenia o blokovaní
Spôsob zverejňovania opatrenia o blokovaní v prípade, kedy dohliadanú osobu nie je možné identifikovať
Lehota na podanie písomnej námietky proti opatreniu o blokovaní
Rozhodnutie o námietke podanej podľa § 11, ods. 6 tohto zákona
Podanie žiadosti o výkon blokovania podľa osobitného predpisu
Zánik opatrenia o blokovaní
Zrušenie opatrenia o blokovaní
Výnimka z povinnosti začať konanie o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Pôsobnosť niektorých ustanovení Správneho poriadku vo vzťahu k opatreniu o blokovaní