§4 - Práva a povinnosti dohliadanej osoby a orgánu dohľadu pri výkone dohľadu

Povinnosť dohliadanej osoby, jej zamestnancov a osôb oprávnených konať v mene dohliadanej osoby, poskytovať orgánom dohľadu požadovanú súčinnosť
Povinnosť iných subjektov a osôb poskytovať orgánom dohľadu potrebnú súčinnosť
Overovanie totožnosti orgánom dohľadu
Prizvaná osoba
Odmena za účasť na úkone dohľadu podľa § 4, ods. 4 tohto zákona
Vzájomná súčinnosť orgánov dohľadu