§15 - Poučenie pred začatím konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa

Manudukačná povinnosť orgánu dohľadu pred začatím konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Lehota na prijatie dobrovoľného opatrenia alebo preukázania splnenia podmienky určenej v § 14 ods. 1 písm. b) tohto zákona
Ústna forma poučenia
Prerušenie plynutia lehoty na začatie konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa a lehoty na uloženie sankcie za porušenie tejto povinnosti