§10 - Predbežné opatrenie

Zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a inštitút predbežného opatrenia
Podmienky, obsahové náležitosti a postup pri vydaní predbežného opatrenia
Obsahové vymedzenie predbežného opatrenia
Uloženie predbežného opatrenia na mieste výkonu dohľadu
Účinky predbežného opatrenia, ktoré bolo vydané v súvislosti s výkonom dohľadu
Podávanie písomných námietok proti predbežnému opatreniu
Rozhodovanie o námietke proti predbežnému opatreniu
Zánik predbežného opatrenia
Zrušenie predbežného opatrenia
Pôsobnosť niektorých ustanovení Správneho poriadku v súvislosti s predbežným opatrením