§1 - Predmet úpravy

Predmet úpravy zákona
Výnimky z pôsobnosti tohto zákona v súvislosti s Národnou bankou Slovenska
Pôsobnosť ďalších oprávnení orgánu dohľadu týkajúcich sa výkonu dohľadu