§3 - Výkon dohľadu

Spôsoby začatia výkonu dohľadu orgánom dohľadu
Spôsoby a formy výkonu dohľadu
Základné zásady a princípy činnosti orgánu dohľadu pri výkone dohľadu
Výkon dohľadu na mieste a na diaľku
Ochrana práv a oprávnených záujmov dohliadanej osoby a spotrebiteľa
Obmedzenie vzťahujúce sa na rozhodovanie o súkromnoprávnych nárokoch medzi dohliadanou osobou a spotrebiteľom
Povinnosti zamestnanca orgánu dohľadu súvisiace s výkonom dohľadu