§30 - Poriadková pokuta

Ukladanie poriadkových pokút za marenie, rušenie alebo sťažovanie výkonu dohľadu
Sadzby poriadkových pokút ukladaných fyzickým a právnickým osobám podľa § 30 ods. 1 tohto zákona
Všeobecné zásady rozhodovania orgánu dohľadu o výške poriadkovej pokuty
Opakované uloženie poriadkovej pokuty
Začatie konania o uložení poriadkovej pokuty
Objektívna a subjektívna premlčacia doba v súvislosti s uložením poriadkovej pokuty
Poriadkové pokuty a príjem do štátneho rozpočtu