§29 - Vonkajšie výstrahy

Subjekty oprávnené zasielať vonkajšie výstrahy pri podozrení z porušovania povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Zverejňovanie a aktualizácia zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
Podmienky zápisu spotrebiteľského združenia do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
Obsahové náležitosti žiadosti o zápis do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
Prílohy k žiadosti o zápis podľa § 29 ods. 4 tohto zákona
Vydanie rozhodnutia o zápise do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
Dôvody zamietnutia žiadosti o zápis podľa § 29 ods. 3 tohto zákona
Oznamovacia povinnosť v súvislosti so zmenou údajov podľa § 29, ods. 4 tohto zákona
Vyčiarknutie zo zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
Žiadosť o zachovanie zápisu v zozname osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
Doručovanie rozhodnutia o vyčiarknutí zo zoznamu v zmysle § 29, ods. 9 písm. b) až e), g) a h) tohto zákona
Oprava nesprávnych, neaktuálnych alebo nepresných informácií uvedených vo vonkajšej výstrahe