§20 - Sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa

Druhy sankčných opatrení za porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa
Formy uloženia sankcie podľa § 20, ods. 1 tohto zákona
Základné zásady rozhodovania o uložení príslušného sankčného opatrenia
Neprípustnosť mimoriadneho zníženia sankcie pod zákonom stanovenú dolnú hranicu sadzby pokuty
Zásady ukladania úhrnných pokút za viaceré správne delikty v oblasti ochrany spotrebiteľa
Posudzovanie a súvisiace obmedzenia pri určovaní najvyššej prípustnej sadzby pokuty