Správne delikty

§30 - Poriadková pokuta

Ukladanie poriadkových pokút za marenie, rušenie alebo sťažovanie výkonu dohľadu
Sadzby poriadkových pokút ukladaných fyzickým a právnickým osobám podľa § 30 ods. 1 tohto zákona
Všeobecné zásady rozhodovania orgánu dohľadu o výške poriadkovej pokuty
Opakované uloženie poriadkovej pokuty
Začatie konania o uložení poriadkovej pokuty
Objektívna a subjektívna premlčacia doba v súvislosti s uložením poriadkovej pokuty
Poriadkové pokuty a príjem do štátneho rozpočtu

§31 - Iné správne delikty a ukladanie pokút

Ukladanie pokút za nesplnenie povinnosti uloženej v predbežnom opatrení a nesplnenie dobrovoľného opatrenia
Zákaz uloženia pokuty za nesplnenie povinnosti uloženej v opatrení o blokovaní
Uloženie pokuty dohliadanej osobe, ktorá za predchádzajúce účtovné obdobie nemala žiadny obrat, prípadne jej obrat nie je možné zistiť alebo jej obrat bol nižší ako 1 000 eur
Zvýšenie sadzby uloženej pokuty na dvojnásobok
Vymedzenie obratu v zmysle § 31, ods. 1, písm. b) tohto zákona
Predchádzajúce účtovné obdobie v zmysle § 31, ods. 1, písm. b) tohto zákona
Finančná pomoc poskytnutá dohliadanému subjektu v zmysle § 31, ods. 3 tohto zákona
Základné zásady pri určovaní výšky pokuty podľa § 3, ods. 1 tohto zákona
Objektívne a subjektívne premlčacie doby v súvislosti s uložením pokuty podľa § 31, ods. 1, písm. a) a § 31, ods. 1, písm. b) tohto zákona
Pokuty podľa § 31, ods. 1 tohto zákona a príjem do štátneho rozpočtu