§7 - Vstup do priestorov, dopravných prostriedkov, stavieb a na pozemky dohliadanej osoby

Právo orgánu dohľadu vstupovať do priestorov, dopravných prostriedkov, stavieb a na pozemky, ktoré dohliadaná osoba využíva na výkon podnikania
Povinnosť zamestnanca orgánu dohľadu preukázať sa preukazom alebo iným dokladom, preukazujúcim jeho príslušnosť k orgánu dohľadu
Rozsah manudukačnej povinnosti orgánu dohľadu v súvislosti so začatím výkonu dohľadu
Právo dohliadanej osoby, jej zamestnanca alebo osoby oprávnenej konať v mene dohliadanej osoby, byť prítomná pri úkonoch dohľadu na mieste a súvisiace výnimky
Právo orgánu dohľadu požiadať príslušný útvar Policajného zboru o poskytnutie ochrany jeho zamestnancom pri výkone dohľadu