Výkon dohľadu

§3 - Výkon dohľadu

Spôsoby začatia výkonu dohľadu orgánom dohľadu
Spôsoby a formy výkonu dohľadu
Základné zásady a princípy činnosti orgánu dohľadu pri výkone dohľadu
Výkon dohľadu na mieste a na diaľku
Ochrana práv a oprávnených záujmov dohliadanej osoby a spotrebiteľa
Obmedzenie vzťahujúce sa na rozhodovanie o súkromnoprávnych nárokoch medzi dohliadanou osobou a spotrebiteľom
Povinnosti zamestnanca orgánu dohľadu súvisiace s výkonom dohľadu

§4 - Práva a povinnosti dohliadanej osoby a orgánu dohľadu pri výkone dohľadu

Povinnosť dohliadanej osoby, jej zamestnancov a osôb oprávnených konať v mene dohliadanej osoby, poskytovať orgánom dohľadu požadovanú súčinnosť
Povinnosť iných subjektov a osôb poskytovať orgánom dohľadu potrebnú súčinnosť
Overovanie totožnosti orgánom dohľadu
Prizvaná osoba
Odmena za účasť na úkone dohľadu podľa § 4, ods. 4 tohto zákona
Vzájomná súčinnosť orgánov dohľadu

§5 - Účasť fyzickej osoby pri úkone dohľadu

Predvolanie fyzickej osoby v súvislosti s úkonom dohľadu
Zásady výsluchu fyzickej osoby v súvislosti s výkonom dohľadu
Predvedenie fyzickej osoby v súvislosti s úkonom dohľadu
Predvedenie fyzickej osoby

§6 - Osobitné oprávnenia orgánov dohľadu v súvislosti s výkonom dohľadu

Oprávnenie orgánu dohľadu požadovať vysvetlenia, informácie, sprístupnenie údajov, dokladov, dokumentov, iných písomností a hmotných nosičov dát alebo ich kópií, ktoré sú potrebné na výkon dohľadu
Povinnosť poskytovať orgánom dohľadu úplné, správne a pravdivé vysvetlenia, informácie, údaje a písomnosti
Uplatnenie výnimky z povinnosti poskytovať vysvetlenia, informácie, údaje a dokumenty
Odobratie dokladov, dokumentov a iných písomností na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnom rozsahu
Povinnosť zabezpečiť ochranu informácií, dokladov, dokumentov, iných písomností a hmotných nosičov dát
Dokumentovanie dôkazov súvisiacich s výkonom dohľadu pri výkone dohľadu na mieste

§7 - Vstup do priestorov, dopravných prostriedkov, stavieb a na pozemky dohliadanej osoby

Právo orgánu dohľadu vstupovať do priestorov, dopravných prostriedkov, stavieb a na pozemky, ktoré dohliadaná osoba využíva na výkon podnikania
Povinnosť zamestnanca orgánu dohľadu preukázať sa preukazom alebo iným dokladom, preukazujúcim jeho príslušnosť k orgánu dohľadu
Rozsah manudukačnej povinnosti orgánu dohľadu v súvislosti so začatím výkonu dohľadu
Právo dohliadanej osoby, jej zamestnanca alebo osoby oprávnenej konať v mene dohliadanej osoby, byť prítomná pri úkonoch dohľadu na mieste a súvisiace výnimky
Právo orgánu dohľadu požiadať príslušný útvar Policajného zboru o poskytnutie ochrany jeho zamestnancom pri výkone dohľadu

§8 - Kontrolný nákup

Kontrolný nákup produktov a elektronického obsahu
Oprávnené činnosti orgánu dohľadu, ktoré súvisia s kontrolným nákupom
Oznámenie o vykonaní kontrolného nákupu a súvisiaca lehota
Úprava zmluvných práv a povinností, ktoré súvisia s kontrolným nákupom
Povinnosť orgánu dohľadu znášať náklady spojené s dodaním a vrátením predmetu kontrolného nákupu
Úhrada nákladov za vzorky a skúšanie predmetu kontrolného nákupu

§9 - Zápisnica

Obsahové náležitosti zápisnice
Predbežné vyjadrenie k zápisnici o úkone dohľadu
Doručenie zápisnice a lehota na podanie písomného vyjadrenia k obsahu zápisnice

§10 - Predbežné opatrenie

Zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a inštitút predbežného opatrenia
Podmienky, obsahové náležitosti a postup pri vydaní predbežného opatrenia
Obsahové vymedzenie predbežného opatrenia
Uloženie predbežného opatrenia na mieste výkonu dohľadu
Účinky predbežného opatrenia, ktoré bolo vydané v súvislosti s výkonom dohľadu
Podávanie písomných námietok proti predbežnému opatreniu
Rozhodovanie o námietke proti predbežnému opatreniu
Zánik predbežného opatrenia
Zrušenie predbežného opatrenia
Pôsobnosť niektorých ustanovení Správneho poriadku v súvislosti s predbežným opatrením

§11 - Predbežné opatrenie o blokovaní

Právo požadovať odstránenie alebo zmenu obsahu uverejnenom prostredníctvom online rozhrania
Predbežné opatrenie o blokovaní
Paralelné ukladanie opatrení podľa § 11, ods. 2, písm. c) spolu s iným opatrením o blokovaní podľa § 11, ods. 2 písm. a) alebo písm. b) tohto zákona
Obsahové náležitosti opatrenia o blokovaní
Spôsob zverejňovania opatrenia o blokovaní v prípade, kedy dohliadanú osobu nie je možné identifikovať
Lehota na podanie písomnej námietky proti opatreniu o blokovaní
Rozhodnutie o námietke podanej podľa § 11, ods. 6 tohto zákona
Podanie žiadosti o výkon blokovania podľa osobitného predpisu
Zánik opatrenia o blokovaní
Zrušenie opatrenia o blokovaní
Výnimka z povinnosti začať konanie o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Pôsobnosť niektorých ustanovení Správneho poriadku vo vzťahu k opatreniu o blokovaní

§12 - Predbežná otázka

Predbežná otázka

§13 - Dobrovoľné opatrenie

Dobrovoľné opatrenie
Minimálne obsahové náležitosti písomného vyhlásenia podľa § 13 ods. 1 tohto zákona
Dôvody prijatia dobrovoľného opatrenia a jeho doručovanie orgánu dohľadu
Čestné vyhlásenie osoby podľa § 13, ods. 2, písm. e) tohto zákona
Postup orgánu dohľadu a základné zásady pri hodnotení dobrovoľného opatrenia
Výhrady orgánu dohľadu k úplnosti, spôsobu alebo rozsahu splnenia požiadaviek v zmysle § 13 ods. 5 tohto zákona
Lehota na oznámenie výsledku posúdenia v zmysle § 13 ods. 5 tohto zákona
Povinnosť splniť dobrovoľné opatrenie podľa § 13 ods. 7 tohto zákona a povinnosť preukázať toto splnenie
Postup orgánu dohľadu v prípadoch, kedy dobrovoľné opatrenie nespĺňa požiadavky podľa § 13 ods. 5 tohto zákona
Výnimka z povinnosti prihliadať na opakované vyhlásenia podľa § 13, odseku 1 tohto zákona v tej istej veci
Predĺženie lehoty stanovenej v § 13, odsekoch 6 a 7 tohto zákona
Zverejňovanie informácií o dobrovoľnom opatrení na webovom sídle orgánu dohľadu
Obsahové náležitosti informácií, poskytovaných podľa § 13 ods. 12 tohto zákona
Pôsobnosť niektorých ustanovení Správneho poriadku v súvislosti s dobrovoľným opatrením

§14 - Odloženie veci

Odloženie veci bez začatia konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Rozhodnutie o odložení veci
Oznámenie o odložení veci po začatí výkonu dohľadu voči dohliadanej osobe

§15 - Poučenie pred začatím konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa

Manudukačná povinnosť orgánu dohľadu pred začatím konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Lehota na prijatie dobrovoľného opatrenia alebo preukázania splnenia podmienky určenej v § 14 ods. 1 písm. b) tohto zákona
Ústna forma poučenia
Prerušenie plynutia lehoty na začatie konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa a lehoty na uloženie sankcie za porušenie tejto povinnosti

§16 - Posudzovanie zodpovednosti za porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa

Posudzovanie zodpovednosti za porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa