Subjekty EÚ a EHP

Uvedena skupina je tvorená subjektmi, ktoré sú súčasťou Európskej únie EÚ) a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), prípadne ide o subjkety v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššie uvedených inštitúcií.  Nepriame práva

Názov regulácie
Zodpovednosť za náklady a straty, ktoré vznikli členskému štátu dožiadaného orgánu
(Členský štát dožiadaného orgánu)


Vymedzenia

Názov regulácie
Vymedzenie obratu v zmysle § 31, ods. 1, písm. b) tohto zákona
(Dohliadaná osoba, Národná banka Slovenska, Európska centrálna banka)