Dohliadaná osoba

Dohliadané subjekty sú subjekty, ktorým právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa ukladajú povinnosť.

 

Medzi tieto predipisy patria:Povinnosti

Názov regulácie
Povinnosť dohliadanej osoby, jej zamestnancov a osôb oprávnených konať v mene dohliadanej osoby, poskytovať orgánom dohľadu požadovanú súčinnosť
(Dohliadaná osoba, Zamestnanec dohliadanej osoby, Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby)
Povinnosť dohliadanej osoby, jej zamestnancov a osôb oprávnených konať v mene dohliadanej osoby, poskytovať orgánom dohľadu požadovanú súčinnosť
(Dohliadaná osoba, Zamestnanec dohliadanej osoby, Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby)
Úprava zmluvných práv a povinností, ktoré súvisia s kontrolným nákupom
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Úhrada nákladov za vzorky a skúšanie predmetu kontrolného nákupu
(Dohliadaná osoba)
Minimálne obsahové náležitosti písomného vyhlásenia podľa § 13 ods. 1 tohto zákona
(Dohliadaná osoba)
Povinnosť splniť dobrovoľné opatrenie podľa § 13 ods. 7 tohto zákona a povinnosť preukázať toto splnenie
(Dohliadaná osoba)


Nepriame povinnosti

Názov regulácie
Overovanie totožnosti orgánom dohľadu
(Dohliadaná osoba, Zamestnanec dohliadanej osoby, Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby, Osoba uvedená v § 4 ods. 2 tohto zákona)
Overovanie totožnosti orgánom dohľadu
(Dohliadaná osoba, Zamestnanec dohliadanej osoby, Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby, Osoba uvedená v § 4 ods. 2 tohto zákona)
Zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a inštitút predbežného opatrenia
(Dohliadaná osoba)
Obsahové vymedzenie predbežného opatrenia
(Dohliadaná osoba)
Predbežné opatrenie o blokovaní
(Dohliadaná osoba)


Práva

Názov regulácie
Uplatnenie výnimky z povinnosti poskytovať vysvetlenia, informácie, údaje a dokumenty
(Orgán verejnej moci, Dohliadaná osoba, Fyzická osoba, Právnická osoba)
Právo dohliadanej osoby, jej zamestnanca alebo osoby oprávnenej konať v mene dohliadanej osoby, byť prítomná pri úkonoch dohľadu na mieste a súvisiace výnimky
(Dohliadaná osoba, Zamestnanec dohliadanej osoby, Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby)
Právo dohliadanej osoby, jej zamestnanca alebo osoby oprávnenej konať v mene dohliadanej osoby, byť prítomná pri úkonoch dohľadu na mieste a súvisiace výnimky
(Dohliadaná osoba, Zamestnanec dohliadanej osoby, Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby)
Predbežné vyjadrenie k zápisnici o úkone dohľadu
(Dohliadaná osoba, Zamestnanec dohliadanej osoby, Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby)
Predbežné vyjadrenie k zápisnici o úkone dohľadu
(Dohliadaná osoba, Zamestnanec dohliadanej osoby, Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby)
Podávanie písomných námietok proti predbežnému opatreniu
(Dohliadaná osoba)
Lehota na podanie písomnej námietky proti opatreniu o blokovaní
(Dohliadaná osoba)
Dôvody prijatia dobrovoľného opatrenia a jeho doručovanie orgánu dohľadu
(Dohliadaná osoba)
Výhrady orgánu dohľadu k úplnosti, spôsobu alebo rozsahu splnenia požiadaviek v zmysle § 13 ods. 5 tohto zákona
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)


Nepriame práva

Názov regulácie
Ochrana práv a oprávnených záujmov dohliadanej osoby a spotrebiteľa
(Dohliadaná osoba, Spotrebiteľ)
Odobratie dokladov, dokumentov a iných písomností na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnom rozsahu
(Orgán verejnej moci, Dohliadaná osoba, Fyzická osoba, Právnická osoba)
Dokumentovanie dôkazov súvisiacich s výkonom dohľadu pri výkone dohľadu na mieste
(Dohliadaná osoba, Zamestnanec dohliadanej osoby, Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby)
Dokumentovanie dôkazov súvisiacich s výkonom dohľadu pri výkone dohľadu na mieste
(Dohliadaná osoba, Zamestnanec dohliadanej osoby, Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby)
Rozsah manudukačnej povinnosti orgánu dohľadu v súvislosti so začatím výkonu dohľadu
(Dohliadaná osoba, Zamestnanec dohliadanej osoby, Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby)
Rozsah manudukačnej povinnosti orgánu dohľadu v súvislosti so začatím výkonu dohľadu
(Dohliadaná osoba, Zamestnanec dohliadanej osoby, Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby)
Oznámenie o vykonaní kontrolného nákupu a súvisiaca lehota
(Dohliadaná osoba)
Úprava zmluvných práv a povinností, ktoré súvisia s kontrolným nákupom
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Doručenie zápisnice a lehota na podanie písomného vyjadrenia k obsahu zápisnice
(Dohliadaná osoba)
Rozhodnutie o námietke podanej podľa § 11, ods. 6 tohto zákona
(Dohliadaná osoba)
Zrušenie opatrenia o blokovaní
(Dohliadaná osoba)
Lehota na oznámenie výsledku posúdenia v zmysle § 13 ods. 5 tohto zákona
(Dohliadaná osoba)
Postup orgánu dohľadu v prípadoch, kedy dobrovoľné opatrenie nespĺňa požiadavky podľa § 13 ods. 5 tohto zákona
(Dohliadaná osoba)
Predĺženie lehoty stanovenej v § 13, odsekoch 6 a 7 tohto zákona
(Dohliadaná osoba)
Oznámenie o odložení veci po začatí výkonu dohľadu voči dohliadanej osobe
(Dohliadaná osoba)
Manudukačná povinnosť orgánu dohľadu pred začatím konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
(Dohliadaná osoba)
Lehota na prijatie dobrovoľného opatrenia alebo preukázania splnenia podmienky určenej v § 14 ods. 1 písm. b) tohto zákona
(Dohliadaná osoba)


Sankcie

Názov regulácie
Druhy sankčných opatrení za porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Formy uloženia sankcie podľa § 20, ods. 1 tohto zákona
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Základné zásady rozhodovania o uložení príslušného sankčného opatrenia
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Neprípustnosť mimoriadneho zníženia sankcie pod zákonom stanovenú dolnú hranicu sadzby pokuty
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Zásady ukladania úhrnných pokút za viaceré správne delikty v oblasti ochrany spotrebiteľa
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Posudzovanie a súvisiace obmedzenia pri určovaní najvyššej prípustnej sadzby pokuty
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Podmienky zníženia sadzby pokuty stanovenej za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba, Spotrebiteľ ktorý bol poškodený porušením povinnosti dohliadanej osoby)
Maximálna doba uloženia sankcie podľa § 20 ods. 1 písm. b) tohto zákona
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Zásada zákazu reformatio in peius
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Opakované uloženie poriadkovej pokuty
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Objektívna a subjektívna premlčacia doba v súvislosti s uložením poriadkovej pokuty
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Ukladanie pokút za nesplnenie povinnosti uloženej v predbežnom opatrení a nesplnenie dobrovoľného opatrenia
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Zákaz uloženia pokuty za nesplnenie povinnosti uloženej v opatrení o blokovaní
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Uloženie pokuty dohliadanej osobe, ktorá za predchádzajúce účtovné obdobie nemala žiadny obrat, prípadne jej obrat nie je možné zistiť alebo jej obrat bol nižší ako 1 000 eur
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Zvýšenie sadzby uloženej pokuty na dvojnásobok
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Základné zásady pri určovaní výšky pokuty podľa § 3, ods. 1 tohto zákona
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Objektívne a subjektívne premlčacie doby v súvislosti s uložením pokuty podľa § 31, ods. 1, písm. a) a § 31, ods. 1, písm. b) tohto zákona
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)


Vymedzenia

Názov regulácie
Spôsoby a formy výkonu dohľadu
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Účinky predbežného opatrenia, ktoré bolo vydané v súvislosti s výkonom dohľadu
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Zánik predbežného opatrenia
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Obsahové náležitosti opatrenia o blokovaní
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba, Spotrebiteľ, Právnická osoba, Fyzická osoba podnikateľ)
Zánik opatrenia o blokovaní
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Pôsobnosť niektorých ustanovení Správneho poriadku vo vzťahu k opatreniu o blokovaní
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Dobrovoľné opatrenie
(Dohliadaná osoba, Spotrebiteľ ktorý bol poškodený porušením povinnosti dohliadanej osoby)
Pôsobnosť niektorých ustanovení Správneho poriadku v súvislosti s dobrovoľným opatrením
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Rozhodnutie o odložení veci
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Prerušenie plynutia lehoty na začatie konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa a lehoty na uloženie sankcie za porušenie tejto povinnosti
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Posudzovanie zodpovednosti za porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Podmienky spoločného konania
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Podmienky spoločného konania pre viaceré dohliadané osoby a vylúčenie veci dohliadanej osoby na samostatné konanie
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Základné zásady hodnotenia trvajúceho porušovania povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Obsahové náležitosti oznámenia o začatí konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Primerané použitie ustanovenia § 13, ods. 2 na oznámenie dohliadanej osoby v zmysle § 21, ods. 1 tohto zákona
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Subjektívne a objektívne lehoty na uloženie sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Plynutie lehoty na uloženie sankcie podľa § 22, ods. 1 tohto zákona pri trvajúcom porušovaní povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Obsahové náležitosti výroku rozhodnutia, ktorým orgán dohľadu rozhodol o zodpovednosti dohliadanej osoby a o uložení sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Započítanie času zákazu predaja alebo poskytovania produktov alebo elektronického obsahu spotrebiteľom
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Začatie konania o uložení poriadkovej pokuty
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Vymedzenie obratu v zmysle § 31, ods. 1, písm. b) tohto zákona
(Dohliadaná osoba, Národná banka Slovenska, Európska centrálna banka)
Predchádzajúce účtovné obdobie v zmysle § 31, ods. 1, písm. b) tohto zákona
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Finančná pomoc poskytnutá dohliadanému subjektu v zmysle § 31, ods. 3 tohto zákona
(Dohliadaná osoba)