Právnická osoba ktorá nie dohliadanou osobou alebo jej zamestnancom alebo osobou oprávnenou konať v mene dohliadanej osoby

Povinnosti

Názov regulácie
Povinnosť iných subjektov a osôb poskytovať orgánom dohľadu potrebnú súčinnosť