Dohliadaná osoba

Povinnosti

Názov regulácie
Povinnosť dohliadanej osoby, jej zamestnancov a osôb oprávnených konať v mene dohliadanej osoby, poskytovať orgánom dohľadu požadovanú súčinnosť
Úprava zmluvných práv a povinností, ktoré súvisia s kontrolným nákupom
Úhrada nákladov za vzorky a skúšanie predmetu kontrolného nákupu
Minimálne obsahové náležitosti písomného vyhlásenia podľa § 13 ods. 1 tohto zákona
Povinnosť splniť dobrovoľné opatrenie podľa § 13 ods. 7 tohto zákona a povinnosť preukázať toto splnenie


Nepriame povinnosti

Názov regulácie
Overovanie totožnosti orgánom dohľadu
Zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a inštitút predbežného opatrenia
Obsahové vymedzenie predbežného opatrenia
Predbežné opatrenie o blokovaní


Práva

Názov regulácie
Uplatnenie výnimky z povinnosti poskytovať vysvetlenia, informácie, údaje a dokumenty
Právo dohliadanej osoby, jej zamestnanca alebo osoby oprávnenej konať v mene dohliadanej osoby, byť prítomná pri úkonoch dohľadu na mieste a súvisiace výnimky
Predbežné vyjadrenie k zápisnici o úkone dohľadu
Podávanie písomných námietok proti predbežnému opatreniu
Lehota na podanie písomnej námietky proti opatreniu o blokovaní
Dôvody prijatia dobrovoľného opatrenia a jeho doručovanie orgánu dohľadu
Výhrady orgánu dohľadu k úplnosti, spôsobu alebo rozsahu splnenia požiadaviek v zmysle § 13 ods. 5 tohto zákona


Nepriame práva

Názov regulácie
Ochrana práv a oprávnených záujmov dohliadanej osoby a spotrebiteľa
Odobratie dokladov, dokumentov a iných písomností na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnom rozsahu
Dokumentovanie dôkazov súvisiacich s výkonom dohľadu pri výkone dohľadu na mieste
Rozsah manudukačnej povinnosti orgánu dohľadu v súvislosti so začatím výkonu dohľadu
Oznámenie o vykonaní kontrolného nákupu a súvisiaca lehota
Úprava zmluvných práv a povinností, ktoré súvisia s kontrolným nákupom
Doručenie zápisnice a lehota na podanie písomného vyjadrenia k obsahu zápisnice
Rozhodnutie o námietke podanej podľa § 11, ods. 6 tohto zákona
Zrušenie opatrenia o blokovaní
Lehota na oznámenie výsledku posúdenia v zmysle § 13 ods. 5 tohto zákona
Postup orgánu dohľadu v prípadoch, kedy dobrovoľné opatrenie nespĺňa požiadavky podľa § 13 ods. 5 tohto zákona
Predĺženie lehoty stanovenej v § 13, odsekoch 6 a 7 tohto zákona
Oznámenie o odložení veci po začatí výkonu dohľadu voči dohliadanej osobe
Manudukačná povinnosť orgánu dohľadu pred začatím konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Lehota na prijatie dobrovoľného opatrenia alebo preukázania splnenia podmienky určenej v § 14 ods. 1 písm. b) tohto zákona


Sankcie

Názov regulácie
Druhy sankčných opatrení za porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa
Formy uloženia sankcie podľa § 20, ods. 1 tohto zákona
Základné zásady rozhodovania o uložení príslušného sankčného opatrenia
Neprípustnosť mimoriadneho zníženia sankcie pod zákonom stanovenú dolnú hranicu sadzby pokuty
Zásady ukladania úhrnných pokút za viaceré správne delikty v oblasti ochrany spotrebiteľa
Posudzovanie a súvisiace obmedzenia pri určovaní najvyššej prípustnej sadzby pokuty
Podmienky zníženia sadzby pokuty stanovenej za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Maximálna doba uloženia sankcie podľa § 20 ods. 1 písm. b) tohto zákona
Zásada zákazu reformatio in peius
Opakované uloženie poriadkovej pokuty
Objektívna a subjektívna premlčacia doba v súvislosti s uložením poriadkovej pokuty
Ukladanie pokút za nesplnenie povinnosti uloženej v predbežnom opatrení a nesplnenie dobrovoľného opatrenia
Zákaz uloženia pokuty za nesplnenie povinnosti uloženej v opatrení o blokovaní
Uloženie pokuty dohliadanej osobe, ktorá za predchádzajúce účtovné obdobie nemala žiadny obrat, prípadne jej obrat nie je možné zistiť alebo jej obrat bol nižší ako 1 000 eur
Zvýšenie sadzby uloženej pokuty na dvojnásobok
Základné zásady pri určovaní výšky pokuty podľa § 3, ods. 1 tohto zákona
Objektívne a subjektívne premlčacie doby v súvislosti s uložením pokuty podľa § 31, ods. 1, písm. a) a § 31, ods. 1, písm. b) tohto zákona


Vymedzenia

Názov regulácie
Spôsoby a formy výkonu dohľadu
Účinky predbežného opatrenia, ktoré bolo vydané v súvislosti s výkonom dohľadu
Zánik predbežného opatrenia
Obsahové náležitosti opatrenia o blokovaní
Zánik opatrenia o blokovaní
Pôsobnosť niektorých ustanovení Správneho poriadku vo vzťahu k opatreniu o blokovaní
Dobrovoľné opatrenie
Pôsobnosť niektorých ustanovení Správneho poriadku v súvislosti s dobrovoľným opatrením
Rozhodnutie o odložení veci
Prerušenie plynutia lehoty na začatie konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa a lehoty na uloženie sankcie za porušenie tejto povinnosti
Posudzovanie zodpovednosti za porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa
Podmienky spoločného konania
Podmienky spoločného konania pre viaceré dohliadané osoby a vylúčenie veci dohliadanej osoby na samostatné konanie
Základné zásady hodnotenia trvajúceho porušovania povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Obsahové náležitosti oznámenia o začatí konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Primerané použitie ustanovenia § 13, ods. 2 na oznámenie dohliadanej osoby v zmysle § 21, ods. 1 tohto zákona
Subjektívne a objektívne lehoty na uloženie sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Plynutie lehoty na uloženie sankcie podľa § 22, ods. 1 tohto zákona pri trvajúcom porušovaní povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Obsahové náležitosti výroku rozhodnutia, ktorým orgán dohľadu rozhodol o zodpovednosti dohliadanej osoby a o uložení sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Započítanie času zákazu predaja alebo poskytovania produktov alebo elektronického obsahu spotrebiteľom
Začatie konania o uložení poriadkovej pokuty
Vymedzenie obratu v zmysle § 31, ods. 1, písm. b) tohto zákona
Predchádzajúce účtovné obdobie v zmysle § 31, ods. 1, písm. b) tohto zákona
Finančná pomoc poskytnutá dohliadanému subjektu v zmysle § 31, ods. 3 tohto zákona