Spotrebiteľ

Spotrebiteľ je definovaný v zákone 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,zamestnania alebo povolania.Povinnosti

Názov regulácie
Oznamovacia povinnosť v súvislosti so zmenou údajov podľa § 29, ods. 4 tohto zákona
(Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Spotrebiteľské združenie zapísané v zozname)


Nepriame povinnosti

Názov regulácie
Oprava nesprávnych, neaktuálnych alebo nepresných informácií uvedených vo vonkajšej výstrahe
(Spotrebiteľské združenie zapísané v zozname)


Práva

Názov regulácie
Podmienky, obsahové náležitosti a postup pri vydaní predbežného opatrenia
(Spotrebiteľské združenie)
Subjekty oprávnené zasielať vonkajšie výstrahy pri podozrení z porušovania povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
(Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Spotrebiteľské združenie zapísané v zozname)
Podmienky zápisu spotrebiteľského združenia do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
(Spotrebiteľské združenie)


Nepriame práva

Názov regulácie
Ochrana práv a oprávnených záujmov dohliadanej osoby a spotrebiteľa
(Dohliadaná osoba, Spotrebiteľ)
Zásada ochrany osobných údajov spotrebiteľov a iných fyzických osôb pri zverejňovaní rozhodnutí
(Spotrebiteľ, Fyzická osoba)
Vydanie rozhodnutia o zápise do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
(Spotrebiteľské združenie)
Žiadosť o zachovanie zápisu v zozname osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
(Spotrebiteľské združenie zapísané v zozname)
Doručovanie rozhodnutia o vyčiarknutí zo zoznamu v zmysle § 29, ods. 9 písm. b) až e), g) a h) tohto zákona
(Spotrebiteľské združenie zapísané v zozname)


Sankcie

Názov regulácie
Podmienky zníženia sadzby pokuty stanovenej za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba, Spotrebiteľ ktorý bol poškodený porušením povinnosti dohliadanej osoby)


Vymedzenia

Názov regulácie
Obsahové náležitosti opatrenia o blokovaní
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba, Spotrebiteľ, Právnická osoba, Fyzická osoba podnikateľ)
Dobrovoľné opatrenie
(Dohliadaná osoba, Spotrebiteľ ktorý bol poškodený porušením povinnosti dohliadanej osoby)
Čestné vyhlásenie osoby podľa § 13, ods. 2, písm. e) tohto zákona
(Záujmové združenie právnických osôb ktorého členom je dohliadaná osoba, Tvorca kódexu správania, Spotrebiteľské združenie)
Obsahové náležitosti žiadosti o zápis do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
(Spotrebiteľské združenie, Štatutárny orgán spotrebiteľského združenia, Člen štatutárneho orgánu spotrebiteľského združenia)
Prílohy k žiadosti o zápis podľa § 29 ods. 4 tohto zákona
(Spotrebiteľské združenie)