Fyzické osoby

Táto kategória subjektov zahŕňa fyzické osoby, pre ktoré je zákon relevantný v inej roli ako je rola spotrebiteľa.Povinnosti

Názov regulácie
Povinnosť iných subjektov a osôb poskytovať orgánom dohľadu potrebnú súčinnosť
(Fyzická osoba ktorá nie dohliadanou osobou alebo jej zamestnancom alebo osobou oprávnenou konať v mene dohliadanej osoby, Právnická osoba ktorá nie dohliadanou osobou alebo jej zamestnancom alebo osobou oprávnenou konať v mene dohliadanej osoby, Orgán verejnej moci ktorý nie dohliadanou osobou alebo jej zamestnancom alebo osobou oprávnenou konať v mene dohliadanej osoby)
Prizvaná osoba
(Prizvaná osoba)
Povinnosť poskytovať orgánom dohľadu úplné, správne a pravdivé vysvetlenia, informácie, údaje a písomnosti
(Orgán verejnej moci, Fyzická osoba, Právnická osoba)


Nepriame povinnosti

Názov regulácie
Predvolanie fyzickej osoby v súvislosti s úkonom dohľadu
(Fyzická osoba)


Práva

Názov regulácie
Prizvaná osoba
(Orgán dohľadu, Prizvaná osoba)
Odmena za účasť na úkone dohľadu podľa § 4, ods. 4 tohto zákona
(Prizvaná osoba)
Uplatnenie výnimky z povinnosti poskytovať vysvetlenia, informácie, údaje a dokumenty
(Orgán verejnej moci, Dohliadaná osoba, Fyzická osoba, Právnická osoba)


Nepriame práva

Názov regulácie
Zásady výsluchu fyzickej osoby v súvislosti s výkonom dohľadu
(Predvolaná fyzická osoba)
Oprávnenie orgánu dohľadu požadovať vysvetlenia, informácie, sprístupnenie údajov, dokladov, dokumentov, iných písomností a hmotných nosičov dát alebo ich kópií, ktoré sú potrebné na výkon dohľadu
(Dotknutá osoba)
Odobratie dokladov, dokumentov a iných písomností na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnom rozsahu
(Orgán verejnej moci, Dohliadaná osoba, Fyzická osoba, Právnická osoba)
Zásada ochrany osobných údajov spotrebiteľov a iných fyzických osôb pri zverejňovaní rozhodnutí
(Spotrebiteľ, Fyzická osoba)


Sankcie

Názov regulácie
Sadzby poriadkových pokút ukladaných fyzickým a právnickým osobám podľa § 30 ods. 1 tohto zákona
(Orgán dohľadu, Fyzická osoba, Právnická osoba)


Vymedzenia

Názov regulácie
Predvedenie fyzickej osoby v súvislosti s úkonom dohľadu
(Orgán dohľadu, Predvolaná fyzická osoba)
Obsahové náležitosti opatrenia o blokovaní
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba, Spotrebiteľ, Právnická osoba, Fyzická osoba podnikateľ)