Všetky subjekty

Vymedzenia

Názov regulácie
Predmet úpravy zákona
Pôsobnosť niektorých ustanovení Správneho poriadku v súvislosti s predbežným opatrením
Trvajúce porušovanie povinností – všeobecné vymedzenie
Spoločné ustanovenia
Dozor, dohľad alebo kontrola dodržiavania povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa, začatá a neskončená pred 1. januárom 2020
Správne konania o porušení povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2020
Uplatnenie dobrovoľného opatrenia na porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, ku ktorému došlo pred 1. januárom 2020
Záverečné ustanovenie