Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Povinnosti

Názov regulácie
Jednotný úrad pre spoluprácu
Spolupráca Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a orgánov dohľadu
Zverejňovanie a aktualizácia zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
Vydanie rozhodnutia o zápise do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
Dôvody zamietnutia žiadosti o zápis podľa § 29 ods. 3 tohto zákona
Oznamovacia povinnosť v súvislosti so zmenou údajov podľa § 29, ods. 4 tohto zákona
Vyčiarknutie zo zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
Žiadosť o zachovanie zápisu v zozname osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
Doručovanie rozhodnutia o vyčiarknutí zo zoznamu v zmysle § 29, ods. 9 písm. b) až e), g) a h) tohto zákona


Práva

Názov regulácie
Subjekty oprávnené zasielať vonkajšie výstrahy pri podozrení z porušovania povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Oprava nesprávnych, neaktuálnych alebo nepresných informácií uvedených vo vonkajšej výstrahe


Nepriame práva

Názov regulácie
Poskytovanie informácií potrebných na plnenie úloh podľa § 28, ods. 1 tohto zákona
Oznamovacia povinnosť v súvislosti so zmenou údajov podľa § 29, ods. 4 tohto zákona