Orgán verejnej moci

Povinnosti

Názov regulácie
Povinnosť poskytovať orgánom dohľadu úplné, správne a pravdivé vysvetlenia, informácie, údaje a písomnosti
Súčinnosť iných orgánov verejnej moci s orgánmi dohľadu


Práva

Názov regulácie
Uplatnenie výnimky z povinnosti poskytovať vysvetlenia, informácie, údaje a dokumenty


Nepriame práva

Názov regulácie
Odobratie dokladov, dokumentov a iných písomností na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnom rozsahu