Právnické osoby a iné nezaradené subjekty

Jedná sa o skupinu subjektov, ktorým predmetný právny predpis adresuje jednotlivé práva a/alebo povinnosti, prípadne ich konkrétne definuje a vymedzuje, avšak subjekty z tejto skupiny nie je možné subsumobať ani pod jednu z kategórií fyzicke osoby, orgány štátnej správy a/alebo verejnej moci a pod.Povinnosti

Názov regulácie
Povinnosť iných subjektov a osôb poskytovať orgánom dohľadu potrebnú súčinnosť
(Fyzická osoba ktorá nie dohliadanou osobou alebo jej zamestnancom alebo osobou oprávnenou konať v mene dohliadanej osoby, Právnická osoba ktorá nie dohliadanou osobou alebo jej zamestnancom alebo osobou oprávnenou konať v mene dohliadanej osoby, Orgán verejnej moci ktorý nie dohliadanou osobou alebo jej zamestnancom alebo osobou oprávnenou konať v mene dohliadanej osoby)
Povinnosť poskytovať orgánom dohľadu úplné, správne a pravdivé vysvetlenia, informácie, údaje a písomnosti
(Orgán verejnej moci, Fyzická osoba, Právnická osoba)
Zabezpečenie registrácie domény najvyššej úrovne pre orgán dohľadu
(Orgán dohľadu, Registračná autorita pre doménu najvyššej úrovne)


Práva

Názov regulácie
Uplatnenie výnimky z povinnosti poskytovať vysvetlenia, informácie, údaje a dokumenty
(Orgán verejnej moci, Dohliadaná osoba, Fyzická osoba, Právnická osoba)


Nepriame práva

Názov regulácie
Odobratie dokladov, dokumentov a iných písomností na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnom rozsahu
(Orgán verejnej moci, Dohliadaná osoba, Fyzická osoba, Právnická osoba)


Sankcie

Názov regulácie
Ukladanie poriadkových pokút za marenie, rušenie alebo sťažovanie výkonu dohľadu
(Orgán dohľadu, Ten kto bez závažného dôvodu marí alebo ruší alebo sťažuje výkon dohľadu)
Sadzby poriadkových pokút ukladaných fyzickým a právnickým osobám podľa § 30 ods. 1 tohto zákona
(Orgán dohľadu, Fyzická osoba, Právnická osoba)


Vymedzenia

Názov regulácie
Predmet úpravy zákona
(Všetky subjekty)
Výnimky z pôsobnosti tohto zákona v súvislosti s Národnou bankou Slovenska
(Národná banka Slovenska)
Pôsobnosť niektorých ustanovení Správneho poriadku v súvislosti s predbežným opatrením
(Všetky subjekty)
Obsahové náležitosti opatrenia o blokovaní
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba, Spotrebiteľ, Právnická osoba, Fyzická osoba podnikateľ)
Čestné vyhlásenie osoby podľa § 13, ods. 2, písm. e) tohto zákona
(Záujmové združenie právnických osôb ktorého členom je dohliadaná osoba, Tvorca kódexu správania, Spotrebiteľské združenie)
Čestné vyhlásenie osoby podľa § 13, ods. 2, písm. e) tohto zákona
(Záujmové združenie právnických osôb ktorého členom je dohliadaná osoba, Tvorca kódexu správania, Spotrebiteľské združenie)
Trvajúce porušovanie povinností – všeobecné vymedzenie
(Všetky subjekty)
Obsahové náležitosti žiadosti o zápis do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
(Spotrebiteľské združenie, Štatutárny orgán spotrebiteľského združenia, Člen štatutárneho orgánu spotrebiteľského združenia)
Obsahové náležitosti žiadosti o zápis do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
(Spotrebiteľské združenie, Štatutárny orgán spotrebiteľského združenia, Člen štatutárneho orgánu spotrebiteľského združenia)
Poriadkové pokuty a príjem do štátneho rozpočtu
(Slovenská republika)
Vymedzenie obratu v zmysle § 31, ods. 1, písm. b) tohto zákona
(Dohliadaná osoba, Národná banka Slovenska, Európska centrálna banka)
Pokuty podľa § 31, ods. 1 tohto zákona a príjem do štátneho rozpočtu
(Slovenská republika)
Spoločné ustanovenia
(Všetky subjekty)
Dozor, dohľad alebo kontrola dodržiavania povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa, začatá a neskončená pred 1. januárom 2020
(Všetky subjekty)
Správne konania o porušení povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2020
(Všetky subjekty)
Uplatnenie dobrovoľného opatrenia na porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, ku ktorému došlo pred 1. januárom 2020
(Všetky subjekty)
Záverečné ustanovenie
(Všetky subjekty)