Zamestnanec dohliadanej osoby

Povinnosti

Názov regulácie
Povinnosť dohliadanej osoby, jej zamestnancov a osôb oprávnených konať v mene dohliadanej osoby, poskytovať orgánom dohľadu požadovanú súčinnosť


Nepriame povinnosti

Názov regulácie
Overovanie totožnosti orgánom dohľadu


Práva

Názov regulácie
Právo dohliadanej osoby, jej zamestnanca alebo osoby oprávnenej konať v mene dohliadanej osoby, byť prítomná pri úkonoch dohľadu na mieste a súvisiace výnimky
Predbežné vyjadrenie k zápisnici o úkone dohľadu


Nepriame práva

Názov regulácie
Dokumentovanie dôkazov súvisiacich s výkonom dohľadu pri výkone dohľadu na mieste
Rozsah manudukačnej povinnosti orgánu dohľadu v súvislosti so začatím výkonu dohľadu