Spotrebiteľské združenie zapísané v zozname

Povinnosti

Názov regulácie
Oznamovacia povinnosť v súvislosti so zmenou údajov podľa § 29, ods. 4 tohto zákona


Nepriame povinnosti

Názov regulácie
Oprava nesprávnych, neaktuálnych alebo nepresných informácií uvedených vo vonkajšej výstrahe


Práva

Názov regulácie
Subjekty oprávnené zasielať vonkajšie výstrahy pri podozrení z porušovania povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa


Nepriame práva

Názov regulácie
Žiadosť o zachovanie zápisu v zozname osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
Doručovanie rozhodnutia o vyčiarknutí zo zoznamu v zmysle § 29, ods. 9 písm. b) až e), g) a h) tohto zákona