Orgán dohľadu uvedený v § 2 písm. a) až g) tohto zákona