Orgány štátnej správy, orgány verejnej moci a inštitúcie zriadené zákonom

Ústredným orgánom štátnej správy relevatným pre tento zákon je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Medzi dotknuté subjekty patria orgány verejnej moci vo všeobecnosti, konkrétne sú vymedzené role pre Policajný zbor Slovenskej republiky a vecne a miestne príslušný súdy.Povinnosti

Názov regulácie
Povinnosť iných subjektov a osôb poskytovať orgánom dohľadu potrebnú súčinnosť
(Fyzická osoba ktorá nie dohliadanou osobou alebo jej zamestnancom alebo osobou oprávnenou konať v mene dohliadanej osoby, Právnická osoba ktorá nie dohliadanou osobou alebo jej zamestnancom alebo osobou oprávnenou konať v mene dohliadanej osoby, Orgán verejnej moci ktorý nie dohliadanou osobou alebo jej zamestnancom alebo osobou oprávnenou konať v mene dohliadanej osoby)
Povinnosť poskytovať orgánom dohľadu úplné, správne a pravdivé vysvetlenia, informácie, údaje a písomnosti
(Orgán verejnej moci, Fyzická osoba, Právnická osoba)
Jednotný úrad pre spoluprácu
(Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolupráca Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a orgánov dohľadu
(Orgán dohľadu, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Súčinnosť iných orgánov verejnej moci s orgánmi dohľadu
(Orgán verejnej moci)
Zverejňovanie a aktualizácia zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
(Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Vydanie rozhodnutia o zápise do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
(Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Dôvody zamietnutia žiadosti o zápis podľa § 29 ods. 3 tohto zákona
(Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Oznamovacia povinnosť v súvislosti so zmenou údajov podľa § 29, ods. 4 tohto zákona
(Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Spotrebiteľské združenie zapísané v zozname)
Vyčiarknutie zo zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
(Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Žiadosť o zachovanie zápisu v zozname osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
(Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Doručovanie rozhodnutia o vyčiarknutí zo zoznamu v zmysle § 29, ods. 9 písm. b) až e), g) a h) tohto zákona
(Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)


Práva

Názov regulácie
Uplatnenie výnimky z povinnosti poskytovať vysvetlenia, informácie, údaje a dokumenty
(Orgán verejnej moci, Dohliadaná osoba, Fyzická osoba, Právnická osoba)
Subjekty oprávnené zasielať vonkajšie výstrahy pri podozrení z porušovania povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
(Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Spotrebiteľské združenie zapísané v zozname)
Oprava nesprávnych, neaktuálnych alebo nepresných informácií uvedených vo vonkajšej výstrahe
(Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)


Nepriame práva

Názov regulácie
Odobratie dokladov, dokumentov a iných písomností na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnom rozsahu
(Orgán verejnej moci, Dohliadaná osoba, Fyzická osoba, Právnická osoba)
Poskytovanie informácií potrebných na plnenie úloh podľa § 28, ods. 1 tohto zákona
(Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Oznamovacia povinnosť v súvislosti so zmenou údajov podľa § 29, ods. 4 tohto zákona
(Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)


Vymedzenia

Názov regulácie
Orgán dohľadu
(Rada pre vysielanie a retransmisiu, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Štátna veterinárna a potravinová správa, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Regionálne úrady verejného zdravotníctva, Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Slovenská obchodná inšpekcia)
Orgán dohľadu
(Rada pre vysielanie a retransmisiu, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Štátna veterinárna a potravinová správa, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Regionálne úrady verejného zdravotníctva, Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Slovenská obchodná inšpekcia)
Orgán dohľadu
(Rada pre vysielanie a retransmisiu, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Štátna veterinárna a potravinová správa, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Regionálne úrady verejného zdravotníctva, Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Slovenská obchodná inšpekcia)
Orgán dohľadu
(Rada pre vysielanie a retransmisiu, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Štátna veterinárna a potravinová správa, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Regionálne úrady verejného zdravotníctva, Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Slovenská obchodná inšpekcia)
Orgán dohľadu
(Rada pre vysielanie a retransmisiu, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Štátna veterinárna a potravinová správa, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Regionálne úrady verejného zdravotníctva, Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Slovenská obchodná inšpekcia)
Orgán dohľadu
(Rada pre vysielanie a retransmisiu, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Štátna veterinárna a potravinová správa, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Regionálne úrady verejného zdravotníctva, Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Slovenská obchodná inšpekcia)
Orgán dohľadu
(Rada pre vysielanie a retransmisiu, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Štátna veterinárna a potravinová správa, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Regionálne úrady verejného zdravotníctva, Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Slovenská obchodná inšpekcia)
Orgán dohľadu
(Rada pre vysielanie a retransmisiu, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Štátna veterinárna a potravinová správa, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Regionálne úrady verejného zdravotníctva, Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Slovenská obchodná inšpekcia)
Orgán dohľadu
(Rada pre vysielanie a retransmisiu, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Štátna veterinárna a potravinová správa, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Regionálne úrady verejného zdravotníctva, Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Slovenská obchodná inšpekcia)
Orgán dohľadu
(Rada pre vysielanie a retransmisiu, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Štátna veterinárna a potravinová správa, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Regionálne úrady verejného zdravotníctva, Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Slovenská obchodná inšpekcia)