Zamestnanec orgánu verejnej moci u ktorého ide o výkon služobných úloh ktoré sú v súlade s opisom jeho štátnozamestnaneckého miesta