Orgán dohľadu

Medzi subjekty dohľadu patria orgány dohľadu a zamestnanci orgánov dohľadu.

Orgány dohľadu v rámci Slovenskej republiky sú:Povinnosti

Názov regulácie
Základné zásady a princípy činnosti orgánu dohľadu pri výkone dohľadu
(Orgán dohľadu)
Ochrana práv a oprávnených záujmov dohliadanej osoby a spotrebiteľa
(Orgán dohľadu)
Obmedzenie vzťahujúce sa na rozhodovanie o súkromnoprávnych nárokoch medzi dohliadanou osobou a spotrebiteľom
(Orgán dohľadu)
Povinnosti zamestnanca orgánu dohľadu súvisiace s výkonom dohľadu
(Zamestnanec orgánu dohľadu)
Vzájomná súčinnosť orgánov dohľadu
(Orgán dohľadu)
Zásady výsluchu fyzickej osoby v súvislosti s výkonom dohľadu
(Orgán dohľadu)
Oprávnenie orgánu dohľadu požadovať vysvetlenia, informácie, sprístupnenie údajov, dokladov, dokumentov, iných písomností a hmotných nosičov dát alebo ich kópií, ktoré sú potrebné na výkon dohľadu
(Orgán dohľadu)
Odobratie dokladov, dokumentov a iných písomností na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnom rozsahu
(Orgán dohľadu)
Povinnosť zabezpečiť ochranu informácií, dokladov, dokumentov, iných písomností a hmotných nosičov dát
(Orgán dohľadu)
Dokumentovanie dôkazov súvisiacich s výkonom dohľadu pri výkone dohľadu na mieste
(Orgán dohľadu)
Povinnosť zamestnanca orgánu dohľadu preukázať sa preukazom alebo iným dokladom, preukazujúcim jeho príslušnosť k orgánu dohľadu
(Zamestnanec orgánu dohľadu)
Rozsah manudukačnej povinnosti orgánu dohľadu v súvislosti so začatím výkonu dohľadu
(Orgán dohľadu)
Oznámenie o vykonaní kontrolného nákupu a súvisiaca lehota
(Orgán dohľadu)
Úprava zmluvných práv a povinností, ktoré súvisia s kontrolným nákupom
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Povinnosť orgánu dohľadu znášať náklady spojené s dodaním a vrátením predmetu kontrolného nákupu
(Orgán dohľadu)
Obsahové náležitosti zápisnice
(Orgán dohľadu)
Doručenie zápisnice a lehota na podanie písomného vyjadrenia k obsahu zápisnice
(Orgán dohľadu)
Obsahové vymedzenie predbežného opatrenia
(Orgán dohľadu)
Rozhodovanie o námietke proti predbežnému opatreniu
(Orgán dohľadu)
Zrušenie predbežného opatrenia
(Orgán dohľadu)
Právo požadovať odstránenie alebo zmenu obsahu uverejnenom prostredníctvom online rozhrania
(Orgán dohľadu)
Spôsob zverejňovania opatrenia o blokovaní v prípade, kedy dohliadanú osobu nie je možné identifikovať
(Orgán dohľadu)
Rozhodnutie o námietke podanej podľa § 11, ods. 6 tohto zákona
(Orgán dohľadu)
Zrušenie opatrenia o blokovaní
(Orgán dohľadu)
Postup orgánu dohľadu a základné zásady pri hodnotení dobrovoľného opatrenia
(Orgán dohľadu)
Výhrady orgánu dohľadu k úplnosti, spôsobu alebo rozsahu splnenia požiadaviek v zmysle § 13 ods. 5 tohto zákona
(Orgán dohľadu)
Lehota na oznámenie výsledku posúdenia v zmysle § 13 ods. 5 tohto zákona
(Orgán dohľadu)
Postup orgánu dohľadu v prípadoch, kedy dobrovoľné opatrenie nespĺňa požiadavky podľa § 13 ods. 5 tohto zákona
(Orgán dohľadu)
Predĺženie lehoty stanovenej v § 13, odsekoch 6 a 7 tohto zákona
(Orgán dohľadu)
Zverejňovanie informácií o dobrovoľnom opatrení na webovom sídle orgánu dohľadu
(Orgán dohľadu)
Obsahové náležitosti informácií, poskytovaných podľa § 13 ods. 12 tohto zákona
(Orgán dohľadu)
Odloženie veci bez začatia konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
(Orgán dohľadu)
Oznámenie o odložení veci po začatí výkonu dohľadu voči dohliadanej osobe
(Orgán dohľadu)
Manudukačná povinnosť orgánu dohľadu pred začatím konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
(Orgán dohľadu)
Lehota na prijatie dobrovoľného opatrenia alebo preukázania splnenia podmienky určenej v § 14 ods. 1 písm. b) tohto zákona
(Orgán dohľadu)
Určenie lehoty na splnenie uložených povinností
(Orgán dohľadu)
Zabezpečenie registrácie domény najvyššej úrovne pre orgán dohľadu
(Orgán dohľadu, Registračná autorita pre doménu najvyššej úrovne)
Zverejňovanie právoplatných rozhodnutí na webovom sídle orgánu dohľadu
(Orgán dohľadu)
Doba zverejnenia právoplatných rozhodnutí podľa § 27, ods. 1 tohto zákona
(Orgán dohľadu)
Zásada ochrany osobných údajov spotrebiteľov a iných fyzických osôb pri zverejňovaní rozhodnutí
(Orgán dohľadu)
Úlohy orgánu dohľadu v súvislosti s plnením úloh pri cezhraničnej spolupráci
(Orgán dohľadu)
Zodpovednosť za náklady a straty, ktoré vznikli členskému štátu dožiadaného orgánu
(Orgán dohľadu)
Spolupráca Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a orgánov dohľadu
(Orgán dohľadu, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Poskytovanie informácií potrebných na plnenie úloh podľa § 28, ods. 1 tohto zákona
(Orgán dohľadu)


Práva

Názov regulácie
Spôsoby začatia výkonu dohľadu orgánom dohľadu
(Orgán dohľadu)
Výkon dohľadu na mieste a na diaľku
(Orgán dohľadu)
Overovanie totožnosti orgánom dohľadu
(Orgán dohľadu)
Prizvaná osoba
(Orgán dohľadu, Prizvaná osoba)
Predvolanie fyzickej osoby v súvislosti s úkonom dohľadu
(Orgán dohľadu)
Zásady výsluchu fyzickej osoby v súvislosti s výkonom dohľadu
(Orgán dohľadu)
Predvedenie fyzickej osoby
(Orgán dohľadu)
Oprávnenie orgánu dohľadu požadovať vysvetlenia, informácie, sprístupnenie údajov, dokladov, dokumentov, iných písomností a hmotných nosičov dát alebo ich kópií, ktoré sú potrebné na výkon dohľadu
(Orgán dohľadu)
Odobratie dokladov, dokumentov a iných písomností na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnom rozsahu
(Orgán dohľadu)
Dokumentovanie dôkazov súvisiacich s výkonom dohľadu pri výkone dohľadu na mieste
(Orgán dohľadu)
Právo orgánu dohľadu vstupovať do priestorov, dopravných prostriedkov, stavieb a na pozemky, ktoré dohliadaná osoba využíva na výkon podnikania
(Orgán dohľadu)
Právo orgánu dohľadu požiadať príslušný útvar Policajného zboru o poskytnutie ochrany jeho zamestnancom pri výkone dohľadu
(Orgán dohľadu)
Kontrolný nákup produktov a elektronického obsahu
(Orgán dohľadu)
Oprávnené činnosti orgánu dohľadu, ktoré súvisia s kontrolným nákupom
(Orgán dohľadu)
Zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a inštitút predbežného opatrenia
(Orgán dohľadu)
Obsahové vymedzenie predbežného opatrenia
(Orgán dohľadu)
Uloženie predbežného opatrenia na mieste výkonu dohľadu
(Zamestnanec orgánu dohľadu)
Právo požadovať odstránenie alebo zmenu obsahu uverejnenom prostredníctvom online rozhrania
(Orgán dohľadu)
Predbežné opatrenie o blokovaní
(Orgán dohľadu)
Paralelné ukladanie opatrení podľa § 11, ods. 2, písm. c) spolu s iným opatrením o blokovaní podľa § 11, ods. 2 písm. a) alebo písm. b) tohto zákona
(Orgán dohľadu)
Podanie žiadosti o výkon blokovania podľa osobitného predpisu
(Orgán dohľadu)
Výnimka z povinnosti začať konanie o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
(Orgán dohľadu)
Predbežná otázka
(Orgán dohľadu)
Výhrady orgánu dohľadu k úplnosti, spôsobu alebo rozsahu splnenia požiadaviek v zmysle § 13 ods. 5 tohto zákona
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Povinnosť splniť dobrovoľné opatrenie podľa § 13 ods. 7 tohto zákona a povinnosť preukázať toto splnenie
(Orgán dohľadu)
Výnimka z povinnosti prihliadať na opakované vyhlásenia podľa § 13, odseku 1 tohto zákona v tej istej veci
(Orgán dohľadu)
Predĺženie lehoty stanovenej v § 13, odsekoch 6 a 7 tohto zákona
(Orgán dohľadu)
Lehota na prijatie dobrovoľného opatrenia alebo preukázania splnenia podmienky určenej v § 14 ods. 1 písm. b) tohto zákona
(Orgán dohľadu)
Ústna forma poučenia
(Orgán dohľadu)
Upustenie od výkonu zvyšku zákazu predaja, poskytovania produktov alebo elektronického obsahu
(Orgán dohľadu)
Ciele ukladania sankcií podľa § 20, ods. 1, písm. c) alebo písm. d) tohto zákona
(Orgán dohľadu)
Podanie žiadosti o výkon blokovania ak dohliadaná osoba dobrovoľne nesplní uložené povinnosti
(Orgán dohľadu)
Zabezpečenie registrácie domény najvyššej úrovne pre orgán dohľadu
(Orgán dohľadu)


Nepriame práva

Názov regulácie
Povinnosť dohliadanej osoby, jej zamestnancov a osôb oprávnených konať v mene dohliadanej osoby, poskytovať orgánom dohľadu požadovanú súčinnosť
(Orgán dohľadu)
Povinnosť iných subjektov a osôb poskytovať orgánom dohľadu potrebnú súčinnosť
(Orgán dohľadu)
Vzájomná súčinnosť orgánov dohľadu
(Iný orgán dohľadu)
Povinnosť poskytovať orgánom dohľadu úplné, správne a pravdivé vysvetlenia, informácie, údaje a písomnosti
(Orgán dohľadu)
Úprava zmluvných práv a povinností, ktoré súvisia s kontrolným nákupom
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Povinnosť splniť dobrovoľné opatrenie podľa § 13 ods. 7 tohto zákona a povinnosť preukázať toto splnenie
(Orgán dohľadu)
Súčinnosť iných orgánov verejnej moci s orgánmi dohľadu
(Orgán dohľadu)


Sankcie

Názov regulácie
Druhy sankčných opatrení za porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Formy uloženia sankcie podľa § 20, ods. 1 tohto zákona
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Základné zásady rozhodovania o uložení príslušného sankčného opatrenia
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Neprípustnosť mimoriadneho zníženia sankcie pod zákonom stanovenú dolnú hranicu sadzby pokuty
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Zásady ukladania úhrnných pokút za viaceré správne delikty v oblasti ochrany spotrebiteľa
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Posudzovanie a súvisiace obmedzenia pri určovaní najvyššej prípustnej sadzby pokuty
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Podmienky zníženia sadzby pokuty stanovenej za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba, Spotrebiteľ ktorý bol poškodený porušením povinnosti dohliadanej osoby)
Maximálna doba uloženia sankcie podľa § 20 ods. 1 písm. b) tohto zákona
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Zásada zákazu reformatio in peius
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Ukladanie poriadkových pokút za marenie, rušenie alebo sťažovanie výkonu dohľadu
(Orgán dohľadu, Ten kto bez závažného dôvodu marí alebo ruší alebo sťažuje výkon dohľadu)
Sadzby poriadkových pokút ukladaných fyzickým a právnickým osobám podľa § 30 ods. 1 tohto zákona
(Orgán dohľadu, Fyzická osoba, Právnická osoba)
Všeobecné zásady rozhodovania orgánu dohľadu o výške poriadkovej pokuty
(Orgán dohľadu)
Opakované uloženie poriadkovej pokuty
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Objektívna a subjektívna premlčacia doba v súvislosti s uložením poriadkovej pokuty
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Ukladanie pokút za nesplnenie povinnosti uloženej v predbežnom opatrení a nesplnenie dobrovoľného opatrenia
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Zákaz uloženia pokuty za nesplnenie povinnosti uloženej v opatrení o blokovaní
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Uloženie pokuty dohliadanej osobe, ktorá za predchádzajúce účtovné obdobie nemala žiadny obrat, prípadne jej obrat nie je možné zistiť alebo jej obrat bol nižší ako 1 000 eur
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Zvýšenie sadzby uloženej pokuty na dvojnásobok
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Základné zásady pri určovaní výšky pokuty podľa § 3, ods. 1 tohto zákona
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Objektívne a subjektívne premlčacie doby v súvislosti s uložením pokuty podľa § 31, ods. 1, písm. a) a § 31, ods. 1, písm. b) tohto zákona
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)


Vymedzenia

Názov regulácie
Pôsobnosť ďalších oprávnení orgánu dohľadu týkajúcich sa výkonu dohľadu
(Orgán dohľadu)
Spôsoby a formy výkonu dohľadu
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Predvedenie fyzickej osoby v súvislosti s úkonom dohľadu
(Orgán dohľadu, Predvolaná fyzická osoba)
Účinky predbežného opatrenia, ktoré bolo vydané v súvislosti s výkonom dohľadu
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Zánik predbežného opatrenia
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Obsahové náležitosti opatrenia o blokovaní
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba, Spotrebiteľ, Právnická osoba, Fyzická osoba podnikateľ)
Zánik opatrenia o blokovaní
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Pôsobnosť niektorých ustanovení Správneho poriadku vo vzťahu k opatreniu o blokovaní
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Pôsobnosť niektorých ustanovení Správneho poriadku v súvislosti s dobrovoľným opatrením
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Rozhodnutie o odložení veci
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Prerušenie plynutia lehoty na začatie konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa a lehoty na uloženie sankcie za porušenie tejto povinnosti
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Posudzovanie zodpovednosti za porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Podmienky spoločného konania
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Podmienky spoločného konania pre viaceré dohliadané osoby a vylúčenie veci dohliadanej osoby na samostatné konanie
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Základné zásady hodnotenia trvajúceho porušovania povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Obsahové náležitosti oznámenia o začatí konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Primerané použitie ustanovenia § 13, ods. 2 na oznámenie dohliadanej osoby v zmysle § 21, ods. 1 tohto zákona
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Subjektívne a objektívne lehoty na uloženie sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Plynutie lehoty na uloženie sankcie podľa § 22, ods. 1 tohto zákona pri trvajúcom porušovaní povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Obsahové náležitosti výroku rozhodnutia, ktorým orgán dohľadu rozhodol o zodpovednosti dohliadanej osoby a o uložení sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Započítanie času zákazu predaja alebo poskytovania produktov alebo elektronického obsahu spotrebiteľom
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Začatie konania o uložení poriadkovej pokuty
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)
Predchádzajúce účtovné obdobie v zmysle § 31, ods. 1, písm. b) tohto zákona
(Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba)