Orgán dohľadu

Povinnosti

Názov regulácie
Základné zásady a princípy činnosti orgánu dohľadu pri výkone dohľadu
Ochrana práv a oprávnených záujmov dohliadanej osoby a spotrebiteľa
Obmedzenie vzťahujúce sa na rozhodovanie o súkromnoprávnych nárokoch medzi dohliadanou osobou a spotrebiteľom
Vzájomná súčinnosť orgánov dohľadu
Zásady výsluchu fyzickej osoby v súvislosti s výkonom dohľadu
Oprávnenie orgánu dohľadu požadovať vysvetlenia, informácie, sprístupnenie údajov, dokladov, dokumentov, iných písomností a hmotných nosičov dát alebo ich kópií, ktoré sú potrebné na výkon dohľadu
Odobratie dokladov, dokumentov a iných písomností na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnom rozsahu
Povinnosť zabezpečiť ochranu informácií, dokladov, dokumentov, iných písomností a hmotných nosičov dát
Dokumentovanie dôkazov súvisiacich s výkonom dohľadu pri výkone dohľadu na mieste
Rozsah manudukačnej povinnosti orgánu dohľadu v súvislosti so začatím výkonu dohľadu
Oznámenie o vykonaní kontrolného nákupu a súvisiaca lehota
Úprava zmluvných práv a povinností, ktoré súvisia s kontrolným nákupom
Povinnosť orgánu dohľadu znášať náklady spojené s dodaním a vrátením predmetu kontrolného nákupu
Obsahové náležitosti zápisnice
Doručenie zápisnice a lehota na podanie písomného vyjadrenia k obsahu zápisnice
Obsahové vymedzenie predbežného opatrenia
Rozhodovanie o námietke proti predbežnému opatreniu
Zrušenie predbežného opatrenia
Právo požadovať odstránenie alebo zmenu obsahu uverejnenom prostredníctvom online rozhrania
Spôsob zverejňovania opatrenia o blokovaní v prípade, kedy dohliadanú osobu nie je možné identifikovať
Rozhodnutie o námietke podanej podľa § 11, ods. 6 tohto zákona
Zrušenie opatrenia o blokovaní
Postup orgánu dohľadu a základné zásady pri hodnotení dobrovoľného opatrenia
Výhrady orgánu dohľadu k úplnosti, spôsobu alebo rozsahu splnenia požiadaviek v zmysle § 13 ods. 5 tohto zákona
Lehota na oznámenie výsledku posúdenia v zmysle § 13 ods. 5 tohto zákona
Postup orgánu dohľadu v prípadoch, kedy dobrovoľné opatrenie nespĺňa požiadavky podľa § 13 ods. 5 tohto zákona
Predĺženie lehoty stanovenej v § 13, odsekoch 6 a 7 tohto zákona
Zverejňovanie informácií o dobrovoľnom opatrení na webovom sídle orgánu dohľadu
Obsahové náležitosti informácií, poskytovaných podľa § 13 ods. 12 tohto zákona
Odloženie veci bez začatia konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Oznámenie o odložení veci po začatí výkonu dohľadu voči dohliadanej osobe
Manudukačná povinnosť orgánu dohľadu pred začatím konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Lehota na prijatie dobrovoľného opatrenia alebo preukázania splnenia podmienky určenej v § 14 ods. 1 písm. b) tohto zákona
Určenie lehoty na splnenie uložených povinností
Zabezpečenie registrácie domény najvyššej úrovne pre orgán dohľadu
Zverejňovanie právoplatných rozhodnutí na webovom sídle orgánu dohľadu
Doba zverejnenia právoplatných rozhodnutí podľa § 27, ods. 1 tohto zákona
Zásada ochrany osobných údajov spotrebiteľov a iných fyzických osôb pri zverejňovaní rozhodnutí
Úlohy orgánu dohľadu v súvislosti s plnením úloh pri cezhraničnej spolupráci
Zodpovednosť za náklady a straty, ktoré vznikli členskému štátu dožiadaného orgánu
Spolupráca Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a orgánov dohľadu
Poskytovanie informácií potrebných na plnenie úloh podľa § 28, ods. 1 tohto zákona


Práva

Názov regulácie
Spôsoby začatia výkonu dohľadu orgánom dohľadu
Výkon dohľadu na mieste a na diaľku
Overovanie totožnosti orgánom dohľadu
Prizvaná osoba
Predvolanie fyzickej osoby v súvislosti s úkonom dohľadu
Zásady výsluchu fyzickej osoby v súvislosti s výkonom dohľadu
Predvedenie fyzickej osoby
Oprávnenie orgánu dohľadu požadovať vysvetlenia, informácie, sprístupnenie údajov, dokladov, dokumentov, iných písomností a hmotných nosičov dát alebo ich kópií, ktoré sú potrebné na výkon dohľadu
Odobratie dokladov, dokumentov a iných písomností na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnom rozsahu
Dokumentovanie dôkazov súvisiacich s výkonom dohľadu pri výkone dohľadu na mieste
Právo orgánu dohľadu vstupovať do priestorov, dopravných prostriedkov, stavieb a na pozemky, ktoré dohliadaná osoba využíva na výkon podnikania
Právo orgánu dohľadu požiadať príslušný útvar Policajného zboru o poskytnutie ochrany jeho zamestnancom pri výkone dohľadu
Kontrolný nákup produktov a elektronického obsahu
Oprávnené činnosti orgánu dohľadu, ktoré súvisia s kontrolným nákupom
Zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a inštitút predbežného opatrenia
Obsahové vymedzenie predbežného opatrenia
Právo požadovať odstránenie alebo zmenu obsahu uverejnenom prostredníctvom online rozhrania
Predbežné opatrenie o blokovaní
Paralelné ukladanie opatrení podľa § 11, ods. 2, písm. c) spolu s iným opatrením o blokovaní podľa § 11, ods. 2 písm. a) alebo písm. b) tohto zákona
Podanie žiadosti o výkon blokovania podľa osobitného predpisu
Výnimka z povinnosti začať konanie o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Predbežná otázka
Výhrady orgánu dohľadu k úplnosti, spôsobu alebo rozsahu splnenia požiadaviek v zmysle § 13 ods. 5 tohto zákona
Povinnosť splniť dobrovoľné opatrenie podľa § 13 ods. 7 tohto zákona a povinnosť preukázať toto splnenie
Výnimka z povinnosti prihliadať na opakované vyhlásenia podľa § 13, odseku 1 tohto zákona v tej istej veci
Predĺženie lehoty stanovenej v § 13, odsekoch 6 a 7 tohto zákona
Lehota na prijatie dobrovoľného opatrenia alebo preukázania splnenia podmienky určenej v § 14 ods. 1 písm. b) tohto zákona
Ústna forma poučenia
Upustenie od výkonu zvyšku zákazu predaja, poskytovania produktov alebo elektronického obsahu
Ciele ukladania sankcií podľa § 20, ods. 1, písm. c) alebo písm. d) tohto zákona
Podanie žiadosti o výkon blokovania ak dohliadaná osoba dobrovoľne nesplní uložené povinnosti
Zabezpečenie registrácie domény najvyššej úrovne pre orgán dohľadu


Nepriame práva

Názov regulácie
Povinnosť dohliadanej osoby, jej zamestnancov a osôb oprávnených konať v mene dohliadanej osoby, poskytovať orgánom dohľadu požadovanú súčinnosť
Povinnosť iných subjektov a osôb poskytovať orgánom dohľadu potrebnú súčinnosť
Povinnosť poskytovať orgánom dohľadu úplné, správne a pravdivé vysvetlenia, informácie, údaje a písomnosti
Úprava zmluvných práv a povinností, ktoré súvisia s kontrolným nákupom
Povinnosť splniť dobrovoľné opatrenie podľa § 13 ods. 7 tohto zákona a povinnosť preukázať toto splnenie
Súčinnosť iných orgánov verejnej moci s orgánmi dohľadu


Sankcie

Názov regulácie
Druhy sankčných opatrení za porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa
Formy uloženia sankcie podľa § 20, ods. 1 tohto zákona
Základné zásady rozhodovania o uložení príslušného sankčného opatrenia
Neprípustnosť mimoriadneho zníženia sankcie pod zákonom stanovenú dolnú hranicu sadzby pokuty
Zásady ukladania úhrnných pokút za viaceré správne delikty v oblasti ochrany spotrebiteľa
Posudzovanie a súvisiace obmedzenia pri určovaní najvyššej prípustnej sadzby pokuty
Podmienky zníženia sadzby pokuty stanovenej za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Maximálna doba uloženia sankcie podľa § 20 ods. 1 písm. b) tohto zákona
Zásada zákazu reformatio in peius
Ukladanie poriadkových pokút za marenie, rušenie alebo sťažovanie výkonu dohľadu
Sadzby poriadkových pokút ukladaných fyzickým a právnickým osobám podľa § 30 ods. 1 tohto zákona
Všeobecné zásady rozhodovania orgánu dohľadu o výške poriadkovej pokuty
Opakované uloženie poriadkovej pokuty
Objektívna a subjektívna premlčacia doba v súvislosti s uložením poriadkovej pokuty
Ukladanie pokút za nesplnenie povinnosti uloženej v predbežnom opatrení a nesplnenie dobrovoľného opatrenia
Zákaz uloženia pokuty za nesplnenie povinnosti uloženej v opatrení o blokovaní
Uloženie pokuty dohliadanej osobe, ktorá za predchádzajúce účtovné obdobie nemala žiadny obrat, prípadne jej obrat nie je možné zistiť alebo jej obrat bol nižší ako 1 000 eur
Zvýšenie sadzby uloženej pokuty na dvojnásobok
Základné zásady pri určovaní výšky pokuty podľa § 3, ods. 1 tohto zákona
Objektívne a subjektívne premlčacie doby v súvislosti s uložením pokuty podľa § 31, ods. 1, písm. a) a § 31, ods. 1, písm. b) tohto zákona


Vymedzenia

Názov regulácie
Pôsobnosť ďalších oprávnení orgánu dohľadu týkajúcich sa výkonu dohľadu
Spôsoby a formy výkonu dohľadu
Predvedenie fyzickej osoby v súvislosti s úkonom dohľadu
Účinky predbežného opatrenia, ktoré bolo vydané v súvislosti s výkonom dohľadu
Zánik predbežného opatrenia
Obsahové náležitosti opatrenia o blokovaní
Zánik opatrenia o blokovaní
Pôsobnosť niektorých ustanovení Správneho poriadku vo vzťahu k opatreniu o blokovaní
Pôsobnosť niektorých ustanovení Správneho poriadku v súvislosti s dobrovoľným opatrením
Rozhodnutie o odložení veci
Prerušenie plynutia lehoty na začatie konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa a lehoty na uloženie sankcie za porušenie tejto povinnosti
Posudzovanie zodpovednosti za porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa
Podmienky spoločného konania
Podmienky spoločného konania pre viaceré dohliadané osoby a vylúčenie veci dohliadanej osoby na samostatné konanie
Základné zásady hodnotenia trvajúceho porušovania povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Obsahové náležitosti oznámenia o začatí konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Primerané použitie ustanovenia § 13, ods. 2 na oznámenie dohliadanej osoby v zmysle § 21, ods. 1 tohto zákona
Subjektívne a objektívne lehoty na uloženie sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Plynutie lehoty na uloženie sankcie podľa § 22, ods. 1 tohto zákona pri trvajúcom porušovaní povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Obsahové náležitosti výroku rozhodnutia, ktorým orgán dohľadu rozhodol o zodpovednosti dohliadanej osoby a o uložení sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Započítanie času zákazu predaja alebo poskytovania produktov alebo elektronického obsahu spotrebiteľom
Začatie konania o uložení poriadkovej pokuty
Predchádzajúce účtovné obdobie v zmysle § 31, ods. 1, písm. b) tohto zákona