Základné informácie o regulácii

Regulácia
Činnosť dozorného orgánu po obdržaní stanoviska Európskeho výboru pre ochranu údajov
Citácia

Dozorný orgán uvedený v odseku 1 v čo najväčšej miere zohľadní stanovisko výboru a do dvoch týždňov po získaní stanoviska predsedovi výboru elektronickými prostriedkami oznámi, či bude trvať na svojom návrhu rozhodnutia alebo ho zmení, a podľa potreby mu oznámi aj zmenený návrh rozhodnutia, pričom použije štandardizovaný formát.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 2, Článok 64, odsek 7
Predmet regulácie Stanovisko výboru (Článok 64, Oddiel 2, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dozorný orgán
Nepriame právo Predseda Európskeho výboru pre ochranu údajov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883de