Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) - RegulácieNázov regulácie
Predmet nariadenia (Článok 1)
Cieľ nariadenia (Článok 1)
Garancia voľného pohybu osobných údajov (Článok 1)
Rozsah vecnej pôsobnosti nariadenia (Článok 2)
Negatívne vymedzenie vecnej pôsobnosti (Článok 2)
Pôsobnosť nariadenia pre inštitúcie, úrady a agentúry Únie (Článok 2)
Uplatňovanie smernice 2000/31/ES (Článok 2)
Územná pôsobnosť nariadenia pre subjekty v EÚ (Článok 3)
Územná pôsobnosť nariadenia pre subjekty mimo EÚ (Článok 3)
Územná pôsobnosť nariadenia pre miesto s právom členského štátu (Článok 3)
Osobné údaje (Článok 4)
Spracúvanie (Článok 4)
Obmedzenie spracúvania (Článok 4)
Profilovanie (Článok 4)
Pseudonymizácia (Článok 4)
Informačný systém (Článok 4)
Prevádzkovateľ (Článok 4)
Sprostredkovateľ (Článok 4)
Príjemca (Článok 4)
Tretia strana (Článok 4)
Súhlas dotknutej osoby (Článok 4)
Porušenie ochrany osobných údajov (Článok 4)
Genetické údaje (Článok 4)
Biometrické údaje (Článok 4)
Údaje týkajúce sa zdravia (Článok 4)
Hlavná prevádzkareň (Článok 4)
Zástupca (Článok 4)
Podnik (Článok 4)
Skupina podnikov (Článok 4)
Záväzné vnútropodnikové pravidlá (Článok 4)
Dozorný orgán (Článok 4)
Dotknutý dozorný orgán (Článok 4)
Cezhraničné spracúvanie (Článok 4)
Relevantná a odôvodnená námietka (Článok 4)
Služba informačnej spoločnosti (Článok 4)
Medzinárodná organizácia (Článok 4)
Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti (Článok 5)
Zásada obmedzenia účelu (Článok 5)
Zásada minimalizácie údajov (Článok 5)
Zásada správnosti (Článok 5)
Zásada minimalizácie uchovávania (Článok 5)
Zásada uchovania integrity a dôvernosti (Článok 5)
Zásada zodpovednosti prevádzkovateľa za súlad s čl. 5 ods. 1 (Článok 5)
Zákonnosť spracúvania – súhlas dotknutej osoby (Článok 6)
Zákonnosť spracúvania – plnenie zmluvy (Článok 6)
Zákonnosť spracúvania – plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (Článok 6)
Zákonnosť spracúvania – ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej osoby (Článok 6)
Zákonnosť spracúvania – plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci (Článok 6)
Zákonnosť spracúvania – oprávnený záujem prevádzkovateľa (Článok 6)
Možnosť aplikácie osobitných požiadaviek pre spracúvanie podľa ods. 1 písm. c) a e) nariadenia (Článok 6)
Nutná podmienka existencie právneho základu pre spracúvanie podľa ods. 1 písm. c) a e) nariadenia (Článok 6)
Spracúvanie osobných údajov na iný ako pôvodne získaný účel (Článok 6)
Povinnosť preukázania súhlasu so spracúvaním osobných údajov (Článok 7)
Transparentnosť vyjadrenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov (Článok 7)
Právo dotknutej osoby odvolať súhlas (Článok 7)
Posudzovanie poskytnutého súhlasu (Článok 7)
Podmienky zákonného poskytovania služieb informačnej spoločnosti v kontexte dieťaťa (Článok 8)
Povinnosti prevádzkovateľa na overenie pravosti súhlasu dieťaťa (Článok 8)
Obmedzenie v kontexte uplatňovania čl. 8 ods. 1 nariadenia (Článok 8)
Zákaz spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov (Článok 9)
Výnimky zo zákazu spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov (Článok 9)
Ustanovenia k spracúvaniu osobitnej kategórie osobných údajov na účely podľa čl. 9, ods. 2, písm. h) nariadenia (Článok 9)
Možnosti aplikácie dodatočných podmienok vrátane obmedzení (Článok 9)
Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky alebo súvisiacich bezpečnostných opatrení založených na článku 6 ods. 1 nariadenia (Článok 10)
Výnimka z povinnosti prevádzkovateľa uchovávať, spracúvať alebo získavať dodatočné informácie (Článok 11)
Dôvody obmedzenia uplatňovania čl. 15 až 20 nariadenia (Článok 11)
Opatrenia prevádzkovateľa s cieľom poskytovania informácií dotknutej osobe (Článok 12)
Podpora výkonu práv dotknutej osoby (Článok 12)
Informácie o opatreniach na základe čl. 15 až 22 nariadenia a príslušné súvisiace lehoty (Článok 12)
Povinnosti prevádzkovateľa ak neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby (Článok 12)
Oprávnenia prevádzkovateľa v kontexte neopodstatnených alebo neprimeraných žiadostí dotknutej osoby (Článok 12)
Požadovanie dodatočných informácií zo strany prevádzkovateľa (Článok 12)
Možnosti poskytovania informácií podľa čl. 13 a 14 nariadenia (Článok 12)
Oprávnenie Komisie v kontexte článku 92 nariadenia (Článok 12)
Informácie poskytované v prípade osobných údajov získaných od dotknutej osoby (Článok 13)
Ďalšie informácie poskytované v prípade osobných údajov získaných od dotknutej osoby (Článok 13)
Informácie poskytované dotknutej osobe pri úmysle prevádzkovateľa spracúvať jej údaje na iný ako pôvodný účel (Článok 13)
Výnimky z uplatňovania odsekov 1 až 3 článku 13 nariadenia (Článok 13)
Poskytované informácie ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby (Článok 14)
Ďalšie poskytované informácie ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby (Článok 14)
Zásady poskytovania informácií podľa č. 14 ods. 1 a 2 nariadenia (Článok 14)
Poskytovanie informácií v prípade spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom na iný ako pôvodný účel (Článok 14)
Výnimky z povinnosti prevádzkovateľa poskytovať informácie podľa čl. 14 ods. 1 až 4 nariadenia (Článok 14)
Právo dotknutej osoby získať potvrdenie o spracovaní jej osobných údajov (Článok 15)
Právo na informácie o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných údajov (Článok 15)
Povinnosť poskytnúť dotknutej osobe kópiu osobných údajov (Článok 15)
Obmedzenie nepriaznivých dôsledkov na práva a slobody iných (Článok 15)
Právo dotknutej osoby na opravu jej osobných údajov (Článok 16)
Dôvody oprávňujúce dotknutú osobu požadovať vymazanie osobných údajov (Článok 17)
Povinnosti prevádzkovateľa po uplatnení práva na vymazanie osobných údajov (Článok 17)
Výnimka z uplatňovania čl. 17, ods. 1 a 2 nariadenia (Článok 17)
Prípady obmedzenia spracúvania osobných údajov dotknutej osoby (Článok 18)
Spracúvanie osobných údajov po uplatnení práva dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania (Článok 18)
Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutej osobe v kontexte zrušenia obmedzenia spracúvania (Článok 18)
Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči príjemcom (Článok 19)
Právo dotknutej osoby na získanie a prenos jej osobných údajov (Článok 20)
Prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k druhému (Článok 20)
Obmedzenie uplatňovania práva na získanie osobných údajov (Článok 20)
Obmedzenie nepriaznivých dôsledkov na práva a slobody iných (Článok 20)
Právo dotknutej osoby namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov (Článok 21)
Právo dotknutej osoby namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov na účely marketingu (Článok 21)
Zákaz spracúvania osobných údajov dotknutej osoby po uplatnení námietky podľa čl. 21, ods. 2 nariadenia (Článok 21)
Povinnosť informovať dotknutú osobu existencii práva namietať spracúvanie jej osobných údajov (Článok 21)
Uplatňovanie práva dotknutej osoby namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií (Článok 21)
Právo dotknutej osoby namietať spracúvanie jej osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely (Článok 21)
Právo dotknutej osoby namietať voči rozhodnutiu, založenom na automatizovanom spracúvaní (Článok 22)
Obmedzenie uplatňovania čl. 22, ods. 1 nariadenia (Článok 22)
Postup prevádzkovateľa v prípade uplatnenia postupu v zmysle čl. 22, ods. 2 písm. a) až c) nariadenia (Článok 22)
Rozhodnutia prijaté v zmysle čl. 22 ods. 2 nariadenia (Článok 22)
Obmedzenie rozsahu práv a povinností ustanovených v čl. 12 až 22, čl. 34 a čl. 5 nariadenia (Článok 23)
Minimálny rozsah osobitných ustanovení v prípade opatrení v zmysle čl. 23, ods. 1 nariadenia (Článok 23)
Povinnosti prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov (Článok 24)
Implementácia primeraných politík ochrany údajov zo strany prevádzkovateľa (Článok 24)
Možnosti preukazovania splnenia povinností prevádzkovateľa (Článok 24)
Primerané technické a organizačné opatrenia na účinnú ochranu osobných údajov (Článok 25)
Opatrenia prevádzkovateľa na zabezpečenie zásad a pravidiel štandardného spracúvania osobných údajov (Článok 25)
Schválený certifikačný mechanizmus a preukazovanie súladu s požiadavkami nariadenia (Článok 25)
Spracúvanie osobných údajov spoločnými prevádzkovateľmi (Článok 26)
Zásady stanovenia úloh v rámci činnosti spoločných prevádzkovateľov (Článok 26)
Uplatňovanie práv dotknutej osoby v rámci spoločných prevádzkovateľov (Článok 26)
Určenie zástupcu prevádzkovateľa neusadeného v Únii (Článok 27)
Obmedzenie povinnosti uvedenej v čl. 27 ods. 1 nariadenia (Článok 27)
Určenie miesta výkonu činnosti zástupcu prevádzkovateľa neusadeného v Únii (Článok 27)
Rozsah poverenia zástupcu zo strany prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa (Článok 27)
Právne prostriedky nápravy proti samotnému prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi (Článok 27)
Záruky sprostredkovateľa za prijatie primeraných opatrení pri spracúvaní osobných údajov (Článok 28)
Podmienky zapojenia ďalšieho sprostredkovateľa do procesu spracúvania osobných údajov (Článok 28)
Minimálny rozsah povinných náležitostí zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom (Článok 28)
Určenie identického rozsahu povinností pre ďalšieho sprostredkovateľa (Článok 28)
Formy a spôsoby preukazovania dostatočných záruk zo strany sprostredkovateľa (Článok 28)
Štandardné zmluvné doložky medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom (Článok 28)
Stanovenie štandardných zmluvných doložiek Komisiou (Článok 28)
Stanovenie štandardných zmluvných doložiek dozorným orgánom (Článok 28)
Forma zmluvy alebo iného právneho aktu podľa čl. 28 ods. 3 a 4 nariadenia (Článok 28)
Následky nedodržania účelov a prostriedkov spracúvania osobných údajov zo strany sprostredkovateľa (Článok 28)
Povinnosť sprostredkovateľa spracúvať osobné údaje podľa pokynov prevádzkovateľa (Článok 29)
Taxatívne vymedzenie minimálneho povinného obsahu záznamov o spracovateľských činnostiach (Článok 30)
Záznamy o kategóriách spracovateľských činností realizovaných v mene prevádzkovateľa (Článok 30)
Forma vypracovania záznamov v zmysle čl. 30 ods. 1 a 2 nariadenia (Článok 30)
Povinnosť sprístupňovať záznamy dozornému orgánu (Článok 30)
Výnimka z povinností, ustanovených v zmysle čl. 30 ods. 1 a 2 nariadenia (Článok 30)
Spolupráca s dozorným orgánom (Článok 31)
Prijatie primeraných organizačných a technických opatrení (Článok 32)
Posudzovanie primeranej úrovne bezpečnosti (Článok 32)
Možnosti a mechanizmy preukázania súladu s požiadavkami podľa čl. 32 ods. 1 nariadenia (Článok 32)
Zabezpečenie súladu konania osôb v mene prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa s nariadením (Článok 32)
Lehota na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov (Článok 33)
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov sprostredkovateľom prevádzkovateľovi (Článok 33)
Minimálne obsahové náležitosti oznámenia o porušení ochrany osobných údajov (Článok 33)
Oznamovanie dodatočných informácií pri porušení ochrany osobných údajov (Článok 33)
Dokumentačné opatrenia pri poručení ochrany osobných údajov (Článok 33)
Oznamovanie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe (Článok 34)
Forma a spôsob oznámenia podľa čl. 34 ods. 1 nariadenia (Článok 34)
Výnimky z oznamovacej povinnosti voči dotknutej osobe (Článok 34)
Oprávnenia dozorného orgánu v kontexte oznamovacej povinnosti prevádzkovateľa (Článok 34)
Typy spracúvania vyžadujúce posúdenie vplyvu – všeobecne (Článok 35)
Spolupráca prevádzkovateľa a zodpovednej osoby (Článok 35)
Situácie vyžadujúce obligatórne posúdenie vplyvu (Článok 35)
Zoznam spracovateľských operácií vyžadujúcich posúdenie vplyvu (Článok 35)
Zverejnenie zoznamu spracovateľských operácií nevyžadujúcich posúdenie vplyvu (Článok 35)
Mechanizmus konzistentnosti a jeho uplatňovanie (Článok 35)
Minimálne obsahové náležitosti posúdenia vplyvu (Článok 35)
Posudzovanie dosahu spracovateľských operácií (Článok 35)
Získavanie názorov dotknutých osôb alebo ich zástupcov na zamýšľané spracúvanie (Článok 35)
Výnimky z povinnosti realizácie posúdenia vplyvu (Článok 35)
Situácie vyžadujúce prehodnotenie spracúvania osobných údajov (Článok 35)
Okolnosti vyžadujúce povinné konzultácie s dozorným orgánom (Článok 36)
Oprávnenia a postup dozorného orgánu v prípade osobitných situácií (Článok 36)
Informácie poskytované dozornému orgánu zo strany prevádzkovateľa počas konzultácií (Článok 36)
Konzultácie realizované počas prijímania návrhov legislatívnych aktov (Článok 36)
Konzultácie s dozorným orgánom v oblasti sociálneho zabezpečenia a verejného zdravia (Článok 36)
Obligatórne určenie zodpovednej osoby u prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (Článok 37)
Určenie spoločnej zodpovednej osoby v rámci skupiny podnikov (Článok 37)
Určenie spoločnej zodpovednej osoby v rámci orgánov verejnej moci alebo verejnoprávnych subjektov (Článok 37)
Fakultatívne určenie zodpovednej osoby (Článok 37)
Základné požiadavky na pozíciu zodpovednej osoby (Článok 37)
Ustanovenie zamestnanca do funkcie zodpovednej osoby (Článok 37)
Zverejňovanie údajov o zodpovednej osobe (Článok 37)
Povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa v kontexte zodpovednej osoby (Článok 38)
Zabezpečenie podpory činnosti zodpovednej osoby (Článok 38)
Organizačné postavenie zodpovednej osoby (Článok 38)
Kontaktovanie zodpovednej osoby (Článok 38)
Povinnosť mlčanlivosti zodpovednej osoby (Článok 38)
Zodpovedná osoba a plnenie iných úloh (Článok 38)
Úlohy zodpovednej osoby (Článok 39)
Iné povinnosti zodpovednej osoby (Článok 39)
Podpora pri vypracúvaní kódexov správania (Článok 40)
Vypracovanie kódexov správania (Článok 40)
Implementácia kódexov správania subjektmi nespadajúcimi do pôsobnosti nariadenia (Článok 40)
Monitorovanie dodržiavania kódexu správania (Článok 40)
Posudzovanie kódexu správania dozorným orgánom (Článok 40)
Registrácia a zverejnenie kódexu správania (Článok 40)
Predloženie návrhu kódexu správania Európskemu výboru pre ochranu údajov (Článok 40)
Predloženie návrhu kódexu správania Komisii (Článok 40)
Určenie všeobecnej platnosti schváleného kódexu správania (Článok 40)
Zverejňovanie všeobecne platných a schválených kódexov (Článok 40)
Zhromažďovanie a zverejňovanie kódexov správania Európskym výborom pre ochranu údajov (Článok 40)
Subjekt určený na monitorovanie súladu s kódexom správania (Článok 41)
Podmienky akreditácie subjektu určeného na monitorovanie súladu s kódexom správania (Článok 41)
Predkladanie návrhu kritérií na akreditáciu príslušným dozorným orgánom (Článok 41)
Prijatie opatrení pri porušení kódexu prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom (Článok 41)
Dôvody odobratia akreditácie (Článok 41)
Obmedzenie uplatňovania čl. 41 nariadenia vo vzťahu k orgánom verejnej moci a verejnoprávnym subjektom (Článok 41)
Poskytovanie podpory pri implementácii certifikačných mechanizmov (Článok 42)
Možnosti preukazovania súladu subjektmi, na ktoré sa nariadenie nevzťahuje (Článok 42)
Transparentnosť v prístupe k certifikácii (Článok 42)
Certifikácia a zachovanie zodpovednosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (Článok 42)
Spoločná certifikácia a európska pečať ochrany údajov (Článok 42)
Poskytovanie informácií a povolenie prístupu z dôvodu certifikácie (Článok 42)
Doba platnosti vydanej certifikácie a podmienky jej predĺženia (Článok 42)
Zverejňovanie certifikačných mechanizmov, pečatí a značiek ochrany Európskym výborom pre ochranu údajov (Článok 42)
Vydanie a obnova certifikácie certifikačnými subjektmi (Článok 43)
Podmienky akreditácie certifikačných subjektov (Článok 43)
Implementácia kritérií pre akreditáciu certifikačných subjektov (Článok 43)
Doba platnosti akreditácie a podmienky jej predĺženia (Článok 43)
Informačná povinnosť certifikačných subjektov (Článok 43)
Zverejňovanie kritérií pre udelenie certifikácie (Článok 43)
Odobranie akreditácie certifikačného subjektu (Článok 43)
Stanovenie certifikačných požiadaviek a kritérií Komisiou (Článok 43)
Technické normy pre certifikačné mechanizmy, pečate a značky ochrany údajov (Článok 43)
Základné podmienky prenosu osobných údajov (Článok 44)
Všeobecné podmienky prenosu osobných údajov (Článok 45)
Oblasti posudzovania primeranosti úrovne ochrany pri prenose osobných údajov (Článok 45)
Rozhodnutie o zaručení primeranej úrovne ochrany osobných údajov (Článok 45)
Monitorovacia činnosť Komisie (Článok 45)
Zrušenie, zmena alebo pozastavenie rozhodnutia Komisie podľa čl. 45 ods. 3 nariadenia (Článok 45)
Konzultácie s treťou krajinou alebo medzinárodnou organizáciou (Článok 45)
Výnimky z rozhodnutia podľa čl. 45 ods. 5 nariadenia (Článok 45)
Informácie o úrovni primeranej ochrany zo strany tretích krajín alebo medzinárodných organizácií (Článok 45)
Platnosť rozhodnutí Komisie, vydaných podľa čl. 25 ods. 6 smernice 95/46/ES (Článok 45)
Prenos osobných údajov v prípade absencie rozhodnutia podľa čl. 45 ods. 3 nariadenia (Článok 46)
Možnosti a spôsoby ustanovenia primeraných záruk podľa čl. 46 ods. 1 nariadenia (Článok 46)
Prioritné formy a spôsoby zabezpečenia primeraných záruk uvedených v čl. 46 ods. 1 nariadenia (Článok 46)
Uplatňovanie mechanizmu konzistentnosti v kontexte čl. 46 ods. 3 nariadenie (Článok 46)
Platnosť povolení vydaných podľa čl. 26 ods. 2 smernice 95/46/ES (Článok 46)
Podmienky schvaľovania záväzných vnútropodnikových pravidiel (Článok 47)
Minimálne obsahové náležitosti záväzných vnútropodnikových pravidiel (Článok 47)
Formát a postupy pre výmenu informácii medzi subjektmi (Článok 47)
Vykonateľnosť rozsudkov alebo rozhodnutí orgánov tretej krajiny o nutnosti prenosu alebo poskytnutia údajov (Článok 48)
Podmienky prenosu osobných údajov pri absencii rozhodnutia o primeranosti alebo primeraných záruk (Článok 49)
Upresnenia k prenosu údajov podľa čl. 49 ods. 1 písm. g) nariadenia (Článok 49)
Výnimky z uplatňovania pravidiel v rámci prenosu údajov (Článok 49)
Verejný záujem v práve Únie alebo členského štátu v rámci prenosu údajov (Článok 49)
Obmedzenie prenosu osobitných kategórií osobných údajov (Článok 49)
Dokumentácia posúdenia a vhodných záruk (Článok 49)
Činnosť Komisie a dozorných orgánov s cieľom podpory medzinárodnej spolupráce (Článok 50)
Určenie dozorného orgánu (Článok 51)
Činnosť dozorného orgánu (Článok 51)
Určenie dozorného orgánu na účely zastupovania v Európskom výbore na ochranu údajov (Článok 51)
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle Kapitoly VI nariadenia (Článok 51)
Nezávislosť činnosti dozorného orgánu (Článok 52)
Nezávislosť členov dozorného orgánu pri plnení úloh (Článok 52)
Povinnosť členov dozorného orgánu zdržať sa konania nezlučiteľného s ich úlohami (Článok 52)
Povinnosť zabezpečiť podmienky pre výkon činnosti dozorného orgánu (Článok 52)
Zabezpečenie podmienok pre výber personálu dozorného orgánu (Článok 52)
Zabezpečenie nezávislej finančnej kontroly a samostatného verejného rozpočtu (Článok 52)
Vymenúvanie členov dozorného orgánu (Článok 53)
Základné požiadavky na člena dozorného orgánu (Článok 53)
Zánik povinností člena dozorného orgánu (Článok 53)
Odvolanie člena dozorného orgánu (Článok 53)
Pravidlá pre určovanie úloh, povinností, a požiadaviek na členov dozorného orgánu (Článok 54)
Povinnosť mlčanlivosti členov a personálu dozorného orgánu (Článok 54)
Príslušnosť dozorného orgánu na plnenie úloh (Článok 55)
Výnimky z uplatňovania čl. 56 nariadenia (Článok 55)
Obmedzenie výkonu dozoru v oblasti súdnej moci (Článok 55)
Určenie príslušnosti vedúceho dozorného orgánu v súlade s čl. 60 nariadenia (Článok 56)
Právo dozorného orgánu v kontexte podanej sťažnosti (Článok 56)
Povinnosti dozorného orgánu po prijatí sťažnosti podľa ods. 2 čl. 56 nariadenia (Článok 56)
Rozhodnutie vedúceho dozorného orgánu o prevzatí prípadu (Článok 56)
Rozhodnutie vedúceho dozorného orgánu o odmietnutí prípadu (Článok 56)
Postavenie vedúceho dozorného orgánu pri cezhraničnom spracúvaní (Článok 56)
Pôsobnosť dozorného orgánu na svojom území (Článok 57)
Mechanizmy zjednodušenia podávania sťažností (Článok 57)
Zásada bezplatného plnenia úloh dozorného orgánu pre dotknutú osobu (Článok 57)
Právo dozorného orgánu požadovať primeraný poplatok (Článok 57)
Vyšetrovacie právomoci dozorného orgánu (Článok 58)
Nápravné právomoci dozorného orgánu (Článok 58)
Povoľovacie a poradné právomoci dozorného orgánu (Článok 58)
Výkon právomocí udelených dozornému orgánu (Článok 58)
Právomoc dozorného orgánu upozorniť justičné orgány na porušovanie nariadenia (Článok 58)
Implementácia dodatočných právomocí pre dozorný orgán (Článok 58)
Výročná správa o činnosti dozorného orgánu (Článok 59)
Spolupráca vedúceho dozorného orgánu a dotknutých dozorných orgánov (Článok 60)
Vzájomná spolupráca medzi dozornými orgánmi (Článok 60)
Oznamovanie informácií vedúcim dozorným orgánom iným dozorným orgánom (Článok 60)
Postup vedúceho dozorného orgánu v prípade nesúhlasu s podanou námietkou (Článok 60)
Postup vedúceho dozorného orgánu v prípade súhlasu s podanou námietkou (Článok 60)
Záväznosť návrhu rozhodnutia pre dozorné orgány (Článok 60)
Oznamovacia povinnosť vedúceho dozorného orgánu v prípade prijatia podanej žiadosti (Článok 60)
Oznamovacia povinnosť vedúceho dozorného orgánu v prípade odmietnutia podanej žiadosti (Článok 60)
Postup vedúceho dozorného orgánu a dotknutých dozorných orgánov v prípade čiastočného odmietnutia žiadosti (Článok 60)
Povinnosti prevádzkovateľa (alebo sprostredkovateľa) po oznámení rozhodnutia (Článok 60)
Dôvody aplikácie postupu pre naliehavé prípady (Článok 60)
Poskytovanie informácií medzi vedúcim dozorným orgánom a dotknutými dozornými orgánmi (Článok 60)
Poskytovanie informácií a súčinnosť medzi dozornými orgánmi (Článok 61)
Prijatie primeraných opatrení za účelom efektívnej kooperácie dozorných orgánov (Článok 61)
Žiadosť o pomoc alebo spoluprácu (Článok 61)
Dôvody odmietnutia žiadosti zo strany dožiadaného orgánu (Článok 61)
Informácie poskytované žiadajúcemu dozornému orgánu zo strany dožiadaného dozorného orgánu (Článok 61)
Forma poskytovania informácií dožiadanými dozornými orgánmi (Článok 61)
Základné pravidlá vzájomnej spolupráce medzi dozornými orgánmi (Článok 61)
Predbežné opatrenie zo strany žiadajúceho dozorného orgánu (Článok 61)
Špecifikácia postupov v rámci kooperácie medzi dozornými orgánmi (Článok 61)
Spoločné operácie a spoločné vyšetrovanie (Článok 62)
Príslušnosť dozorných orgánov v rámci spoločných operácií (Článok 62)
Právomoci personálu vysielajúceho dozorného orgánu (Článok 62)
Zodpovednosť za činnosť personálu vysielajúceho dozorného orgánu (Článok 62)
Náhrada škody spôsobenej personálom vysielajúceho dozorného orgánu (Článok 62)
Zákaz požadovania náhrady v súvislosti so škodou v zmysle čl. 62 ods. 4 nariadenia (Článok 62)
Prijatie predbežného opatrenia pri nesplnení povinnosti podľa čl. 62 ods. 2 druhá veta nariadenia (Článok 62)
Spolupráca dozorných orgánov a Komisie s využitím mechanizmu konzistentnosti (Článok 63)
Vydanie stanoviska Európskeho výboru pre ochranu údajov (Článok 64)
Preskúmanie záležitosti Európskym výborom pre ochranu údajov (Článok 64)
Vydanie stanoviska v zmysle čl. 64 ods. 1 a 2 nariadenia (Článok 64)
Spolupráca dozorných orgánov a Komisie s Európskym výborom pre ochranu údajov (Článok 64)
Informačná povinnosť Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov (Článok 64)
Obmedzenie vo veci prijatia rozhodnutia dozorným orgánom (Článok 64)
Činnosť dozorného orgánu po obdržaní stanoviska Európskeho výboru pre ochranu údajov (Článok 64)
Postup dotknutého dozorného orgánu v prípade odmietnutia stanoviska Európskeho výboru pre ochranu údajov (Článok 64)
Dôvody prijatia záväzného rozhodnutia Európskym výborom pre ochranu údajov (Článok 65)
Lehota na prijatie rozhodnutia podľa čl. 65 ods. 1 nariadenia (Článok 65)
Postup Európskeho výboru pre ochranu údajov pri zmeškaní lehôt podľa čl. 65 ods. 2 nariadenia (Článok 65)
Obmedzenie prijatia rozhodnutia počas plynutia lehôt podľa čl. 65 ods. 2 a 3 nariadenia (Článok 65)
Oznamovacia a informačná povinnosť Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov (Článok 65)
Činnosť vedúceho alebo iného dozorného orgánu po prijatí konečného rozhodnutia (Článok 65)
Prijatie predbežných opatrení dotknutým dozorným orgánom (Článok 66)
Vydanie naliehavého stanoviska alebo záväzného rozhodnutia (Článok 66)
Žiadosť o vydanie naliehavého stanoviska (Článok 66)
Výnimky v rámci prijatia naliehavého stanoviska alebo naliehavého záväzného rozhodnutia (Článok 66)
Právo Komisie prijať vykonávacie akty so všeobecným rozsahom pôsobnosti (Článok 67)
Zriadenie Európskeho výboru pre ochranu údajov (Článok 68)
Konanie v mene Európskeho výboru pre ochranu údajov (Článok 68)
Zloženie Európskeho výboru pre ochranu údajov (Článok 68)
Určenie spoločného zástupcu viacerých dozorných orgánov pre účely Európskeho výboru pre ochranu údajov (Článok 68)
Účasť Komisie na zasadnutiach Európskeho výboru pre ochranu údajov (Článok 68)
Rozsah právomoci Európskeho dozorného úradníka v rámci čl. 65 nariadenia (Článok 68)
Nezávislosť Európskeho výboru pre ochranu údajov (Článok 69)
Osobitné ustanovenia o nezávislosti činnosti Európskeho výboru pre ochranu údajov (Článok 69)
Rozsah činnosti a základné právomoci Európskeho výboru pre ochranu údajov (Článok 70)
Určenie lehoty Komisiou (Článok 70)
Zverejňovanie stanovísk, usmernení, odporúčaní a najlepších postupov Európskym výborom pre ochranu údajov (Článok 70)
Konzultácie Európskeho výboru pre ochranu údajov so zainteresovanými stranami (Článok 70)
Výročná správa Európskeho výboru pre ochranu údajov o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní v Únii (Článok 71)
Obsah výročnej správy Európskeho výboru pre ochranu údajov (Článok 71)
Prijímanie rozhodnutí Európskym výborom pre ochranu údajov (Článok 72)
Rokovací poriadok Európskeho výboru pre ochranu údajov (Článok 72)
Voľba Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov (Článok 73)
Funkčné obdobie Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov (Článok 73)
Úlohy Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov (Článok 74)
Rozdelenie úloh medzi Predsedom a Podpredsedom Európskeho výboru pre ochranu údajov (Článok 74)
Sekretariát Európskeho výboru pre ochranu údajov (Článok 75)
Plnenie úloh sekretariátu Európskeho výboru pre ochranu údajov (Článok 75)
Personál Európskeho dozorného úradníka (Článok 75)
Spolupráca Európskeho výboru pre ochranu údajov a Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (Článok 75)
Rozsah spolupráce Európskeho výboru pre ochranu údajov a sekretariátu (Článok 75)
Rozsah zodpovednosti sekretariátu Európskeho výboru pre ochranu údajov (Článok 75)
Dôverné zasadnutia Európskeho výboru pre ochranu údajov (Článok 76)
Prístup k dokumentom Európskeho výboru pre ochranu údajov (Článok 76)
Miestna príslušnosť na podanie sťažnosti dozornému orgánu (Článok 77)
Informačná povinnosť dozorného orgánu po prijatí sťažnosti (Článok 77)
Právo fyzickej alebo právnickej osoby na súdny prostriedok nápravy voči právne záväznému rozhodnutiu dozorného orgánu (Článok 78)
Možnosti využitia súdneho prostriedku nápravy dotknutou osobou v kontexte podanej sťažnosti (Článok 78)
Miestna príslušnosť súdov na podanie návrhu na začatie konania proti dozornému orgánu (Článok 78)
Postúpenie stanoviska alebo rozhodnutia príslušnému súdnemu orgánu (Článok 78)
Právo dotknutej osoby na súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi (Článok 79)
Miestna príslušnosť súdu na podanie návrhu na začatie konania proti prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi (Článok 79)
Zastupovanie dotknutej osoby neziskovým subjektom, organizáciou alebo združením (Článok 80)
Extenzia práv a poverení pre neziskové subjekty, organizácie alebo združenia zo strany členského štátu (Článok 80)
Povinnosť preverenia existencie totožných konaní v predmete a subjektoch konania (Článok 81)
Prerušenie konania súdom, ktorý nezačal konať ako prvý (Článok 81)
Osobitné ustanovenia o príslušnosti súdov vo veci totožných konaní (Článok 81)
Náhrada škody za spôsobenú majetkovú alebo nemajetkovú ujmu (Článok 82)
Osobitné ustanovenia o zodpovednosti za škodu (Článok 82)
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za škodu (Článok 82)
Solidárna zodpovednosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov (Článok 82)
Nárok na náhradu škody (Článok 82)
Príslušnosť súdu vo veci podania návrhu na náhradu škody (Článok 82)
Základné zásady ukladania správnych pokút (Článok 83)
Skutočnosti vplývajúce na rozhodnutie o uložení a výške správnej pokuty (Článok 83)
Zásady pre stanovenie maximálnej výšky správnej pokuty (Článok 83)
Osobitné ustanovenia o uložení správnej pokuty do 10 000 000,- EUR (Článok 83)
Osobitné ustanovenia o uložení správnej pokuty do 20 000 000,- EUR (Článok 83)
Pokuty za nesplnenie príkazu podľa čl. 58 ods. 2 nariadenia (Článok 83)
Úprava pravidiel ukladania pokút (Článok 83)
Právomoc dozorného orgánu a primerané procesné záruky (Článok 83)
Aplikácia sankčného mechanizmu pri absencii inštitútu správnych pokút (Článok 83)
Osobitné pravidlá pre iné sankcie v prípade porušenia nariadenia (Článok 84)
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle čl. 84 ods. 1 nariadenia (Článok 84)
Harmonizácia práva na ochranu osobných údajov s inými právnymi oblasťami (Článok 85)
Spracúvanie údajov na žurnalistické účely alebo na účely akademickej, umeleckej alebo literárnej tvorby (Článok 85)
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle čl. 85 ods. 2 nariadenia (Článok 85)
Prístup k osobným údajom v úradných dokumentoch (Článok 86)
Spracúvanie národného identifikačného čísla (Článok 87)
Pravidlá spracúvania osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch (Článok 88)
Osobitné ustanovenia k spracúvaniu osobných údajov v rámci skupiny podnikov (Článok 88)
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle čl. 88 ods. 1 nariadenia (Článok 88)
Primerané záruky v rámci spracúvania osobných údajov vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely (Článok 89)
Výnimky pri spracúvaní osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely (Článok 89)
Výnimky pri spracúvaní osobných údajov na účely archivácie vo verejnom záujme (Článok 89)
Obmedzenie výnimiek uvedených v čl. 89 ods. 2 a 3 nariadenia na iné účely spracúvania (Článok 89)
Právomoci dozorných orgánov v zmysle článku 58 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (Článok 90)
Oznamovacia povinnosť členského štátu v súvislosti s čl. 90 ods. 1 nariadenia (Článok 90)
Zosúladenie pravidiel ochrany osobných údajov pre oblasť cirkví a náboženských združení (Článok 91)
Dozorný orgán pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov v cirkvách a náboženských združeniach (Článok 91)
Právomoc Komisie prijímať delegované akty (Článok 92)
Lehota na prijatie delegovaných aktov podľa uvedené v článku 12 ods. 8 a článku 43 ods. 8 nariadenia (Článok 92)
Subjekty oprávnené odvolať osobitné právomoci Komisie (Článok 92)
Oznamovanie delegovaného aktu (Článok 92)
Nadobudnutie účinnosti delegovaného aktu (Článok 92)
Spolupráca Komisie a výboru ustanoveného v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011 (Článok 93)
Uplatňovanie čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 (Článok 93)
Uplatňovanie čl. 5 v spojení s čl. 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 (Článok 93)
Dátum ukončenia platnosti smernice 95/46/ES (Článok 94)
Usmernenie k odkazom na smernicu 95/46/ES a Pracovnú skupinu zriadenú podľa čl. 29 smernice 95/46/ES (Článok 94)
Špecifiká pôsobnosti nariadenia vo vzťahu k smernici 2002/58/ES (Článok 95)
Platnosť medzinárodných dohôd o prenose osobných údajov uzavretých pred 24. májom 2016 (Článok 96)
Predkladanie správy o hodnotení a preskúmaní tohto nariadenia (Článok 97)
Povinnosti Komisie v kontexte hodnotení a preskúmaní tohto nariadenia (Článok 97)
Právo Komisie požadovať informácie od členských štátov a dozorných orgánov (Článok 97)
Postup Komisie pri hodnoteniach a preskúmaní (Článok 97)
Predkladanie vhodných pozmeňovacích návrhov na zmenu tohto nariadenia (Článok 97)
Predkladanie legislatívnych návrhov s cieľom zmeniť iné právne akty Únie týkajúce sa ochrany osobných (Článok 98)
Nadobudnutie účinnosti nariadenia (Článok 99)
Uplatňovanie nariadenia (Článok 99)