Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právo dozorného orgánu požadovať primeraný poplatok
Citácia

Ak sú žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, dozorný orgán môže účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom alebo môže odmietnuť konať na základe žiadosti. Dozorný orgán znáša bremeno preukázania, že žiadosť je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 2, Článok 57, odsek 4
Predmet regulácie Príslušnosť hlavného dozorného orgánu (Článok 57, Oddiel 2, Kapitola VI)
Oblasť regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Dozorný orgán
Nepriama povinnoť Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8841c