Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) - Subjekty regulácie


Fyzické osoby

Dieťa
Dotknutá osoba
Fyzická osoba
Nositeľ rodičovských práv
Odborník podliehajúci povinnosti zachovávať profesijné tajomstvo podľa práva Únie alebo práva členského štátu
Osoba ktorá utrpela majetkovú alebo nemajetkovú ujmu
Osoba podliehajúca povinnosti mlčanlivosti
Príjemca
Sťažovateľ
Verejnosť
Zamestnanec


Právnické osoby

Cirkev a náboženské združenia
Monitorujúci subjekt
Právnická osoba
Subjekt určený na monitorovanie súladu s kódexom správania
Súkromnoprávne subjekty konajúce na základe článku 6 ods. 1 písm. c) alebo e) nariadenia


Štátne inštitúcie a orgány

Certifikačný subjekt
Členské štáty
Iný členský štát (prijímajúci členský štát ak nahradil škodu za vysielajúci členský štát)
Národný akreditačný orgán
Orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt
Súd členského štátu
Súd ktorý nezačal konať ako prvý


Inštitúcie, orgány a výbory EÚ

Člen Európskeho výboru pre ochranu osobných údajov
Európska komisia
Európska únia
Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Európsky parlament
Európsky výbor pre ochranu údajov
Inštitúcie alebo orgány alebo úrady alebo agentúry Únie
Personál európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov
Podpredseda Európskeho výboru pre ochranu údajov
Predseda Európskeho výboru pre ochranu údajov
Rada Európskej únie
Sekretariát Európskeho výboru pre ochranu osobných údajov
Výbor ustanovený v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011
Výbor uvedený v čl. 93 nariadenia


Dozorné orgány

Člen dozorného orgánu
Dotknutý dozorný orgán (orgány)
Dožiadaný dozorný orgán
Dozorné orgány v spoločnej operácii
Dozorný orgán
Dozorný orgán hlavnej alebo jedinej prevádzkarne prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
Dozorný orgán ktorému sa podala sťažnosť
Dozorný orgán ktorý je príslušný podľa článku 55 alebo 56 nariadenia
Vedúci dozorný orgán
Žiadajúci dozorný orgán


Prevádzkovatelia a Sprostredkovatelia

Člen personálu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
Hlavná prevádzkareň alebo jediná prevádzkareň prevádzkovateľa prípadne sprostredkovateľa
Osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
Podnik alebo organizácia ktorá zamestnáva menej ako 250 osôb
Podniky zapojené do spoločnej hospodárskej činnosti
Poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti
Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľ ktorý zaplatil náhradu škody v plnej výške
Prevádzkovateľ na ktorého sa nevzťahuje nariadenie
Prevádzkovateľ neusadený v Únii
Prevádzkovateľ(ia) zapojený(í) do toho istého spracúvania
Skupina podnikov
Spoloční prevádzkovatelia
Sprostredkovateľ
Sprostredkovateľ ktorý zaplatil náhradu škody v plnej výške
Sprostredkovateľ na ktorého sa nevzťahuje nariadenie
Sprostredkovateľ neusadený v Únii
Sprostredkovateľ(ia) zapojený(í) do toho istého spracúvania
Zástupca prevádzkovateľa
Zástupca prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
Zástupca prevádzkovateľov ktorí nie sú usadení v Únii
Zástupca sprostredkovateľa
Združenia a iné subjekty zastupujúce kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov
Zodpovedná osoba


Ostatné subjekty

Medzinárodné organizácie
Tretie krajiny
Všetky subjekty
Zainteresované strany