Osoba ktorá utrpela majetkovú alebo nemajetkovú ujmu

Práva

Názov regulácie
Náhrada škody za spôsobenú majetkovú alebo nemajetkovú ujmu